Регулирани професии Регулирани професии

Признаване на професионални квалификации

Признаването на професионалните квалификации е от ключово значение за това основните свободи на вътрешния пазар да заработят ефективно за гражданите на ЕС и да улеснят мобилността в рамките на ЕС.

През 2005 г. беше приета Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации, която консолидира в единен инструмент 15-те действащи до момента директиви.

Директива 2005/36/ЕО се прилага към всички граждани на държавите членки, които желаят да упражняват регулирана професия в друга държава членка, различна от държавата, в която са придобили своята професионална квалификация.

Понастоящем в ЕС са регулирани общо около 4700 професии, групирани в 841 различни категории въз основа на професионалната квалификация. Списъкът от регулирани професии е различен във всяка държава членка. За да разберете дали Вашата професия е регулирана в друга държава от ЕС, можете да използвате базата данни с регулирани професии на следния адрес:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage

Признаването на професионални квалификации представлява признаване на право за упражняване на определена професия. Признаването на професионална квалификация се изисква само за регулираните професии.

Регулирани професии са тези, за достъп до които или за упражняването на които, в приемащата държава членка съгласно законови, подзаконови или административни разпоредби, се изисква притежаването на определена професионална квалификация.

Нерегулирани професии са тези, достъпът до които е свободен, не се изисква признаване на професионална квалификация и условията за започване упражняването на професията в приемащата държава-членка са еднакви с тези приложими за гражданите на тази държава членка.

В зависимост от това дали желаете да се установите в друга държава членка или само временно да работите в нея, се прилагат различна изисквания. Когато ще упражнявате професията си временно в друга държава членка, подлежите на по-гъвкави правила, отколкото ако желаете да се установите за постоянно.

В България разпоредбите на Директива 2005/36/ЕО са въведени със Закона за признаване на професионални квалификации (ЗППК). Правилата за признаване на право за упражняване на регулирани професии в България са регламентирани и в различни нормативни актове, имащи отношение към отделните професии от Списъка на регулираните професии в Република България.

Определението за регулирана професия дадено в ЗППК гласи: Регулирана професия е професионална дейност или съвкупност от професионални дейности, включена в Списъка на регулираните професии в Република България, която е от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на хората и достъпът до която е подчинен на законови, подзаконови или административни разпоредби относно:

а) притежаването на специфична професионална квалификация, или

б) правоспособност, или

в) членство в професионална организация, работеща за поддържане на високо равнище в съответната професионална област, за осъществяването на което е получила специфично признаване от държавата.

В Република България професиите, които се регулират са 80 на брой и са определени в Списъка на регулираните професии, който се приема с Решение на Министерския съвет.

Списък на регулираните професии в България по азбучен ред

Списък на регулираните професии в България по категории

За повече информация в областта на признаването на професионални квалификации и регулираните професии се обръщайте към Националния център за информация и докумнтация (НАЦИД), който изпълнява функциите на точка за контакт по чл. 57 на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации.

НАЦИД е също така компетентен орган по издаване на удостоверения за придобити професионални квалификации по нерегулирани професии на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава.

За контакт:

Национален център за информация и докумнтация

Адрес: София 1125, бул. "Д-р. Г.М.Димитров" 52 A

Телефон: (+359 2) 817 38 24

Факс: (+359 2) 971 31 20

Ел.поща: nacid@nacid-bg.net

Уебсайт: http://nacid.bg/bg/