Културни обекти - сгради, паметници, музеи

Културни обекти - сгради, паметници, музеи

Съгласуване на заданията за проектите на музейни сгради

Разрешение за създаване и закриване на частни музеи

Съгласуване на инвестиционни проекти за изграждане и поставяне на паметници, монументално-декоративни структури и елементи в публични пространства в урбанизирани и извънселищни територии, както и тяхното премахване

Съгласуване на планове за опазване и управление, устройствени схеми и планове и специфичните правила и нормативи към тях, както и заданията за тяхното изготвяне за защитени територии на недвижимото културно наследство

Съгласуване на инвестиционни проекти и искания за намеси в защитени територии за опазване на културното наследство, в случаите, определени в Закона за културното наследство

Предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда, отредени за обекти на културата

Предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на културата