Отпадъци

Отпадъци

Издаване, продължаване срока на действие, изменение и/или допълнение на разрешение на организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци и на лица, изпълняващи задълженията си индивидуално

Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на сгуроотвали, както и на сметища и други депа за отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците

Издаване на разрешение за превоз на отпадъци за и от Република България в рамките на държавите-членки на ЕС, и за внос, износ и транзит на отпадъци от и към трети страни

Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци

Прекратяване на действието на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци

Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Изменение и/или допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци

Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци

Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък

Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците