Оценки на въздействието върху околната среда

Оценки на въздействието върху околната среда

Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

Издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 Издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми

Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на план/програма трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка или становище по екологична оценка

Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

Подновяване на регистрацията по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (ЕМАS)

Регистрация по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)

Присъждане на екомаркировката на ЕС

Издаване на Документ за правоспособност (Сертификат) за осъществяване на дейности, свързани с флуорсъдържащи парникови газове

Регионални инспекции на околната среда и водите

Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми

Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми

Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на плана/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка или за издаване на становище по екологична оценка