Пътища и пътни съоръжения

Пътища и пътни съоръжения

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях в обхвата на пътя и в обслужващите зони

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на рекламни съоръжения

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

Общински административни услуги

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони