Устройствени планове

Устройствени планове

Разрешаване изработването на устройствени планове и техните изменения

Разрешаване изработване на план-извадка от подробен устройствен план

Приемане на проект за общ устройствен план или за изменение на общ устройствен план, и на специфични правила и нормативи към общ устройствен план или към изменение на общ устройствен план, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Одобряване на общ устройствен план или на изменение на общ устройствен план за селищно образувание с национално значение или на община по черноморското крайбрежие, и на специфични правила и нормативи, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Приемане на проект за подробен устройствен план или за изменение на подробен устройствен план, и на специфични правила и нормативи към подробен устройствен план или към изменение на подробен устройствен план, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Одобряване на проект за подробен устройствен план или на изменение на подробен устройствен план и на специфични правила и нормативи, с които се допускат отклонения от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Одобряване изменението на кадастрален план

Одобряване на подробен устройствен план

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми