Производители и търговци на продукти със значение за здравето

Производители и търговци на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и клинични изпитвания

Лекарствени продукти и медицински изделия

Издаване на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти

Издаване на удостоверение за търговия на едро с лекарствени продукти

Издаване на промяна в разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти

Издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

Издаване на промени в разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека

Вписване в Регистъра на лицата, осъществяващи посредничество в областта на лекарствените продукти на територията на България

Вписване в регистър на търговци на едро с медицински изделия

Издаване на разрешение за търговия на едро с медицински изделия

Вписване на промени в регистъра на търговци на едро с медицински изделия

Издаване на промяна в разрешение за търговия на едро с медицински изделия

Издаване на разрешение за реклама на лекарствени продукти

Приемане на уведомление за разпространение на реклама предназначена за медицински специалисти

Регистрация на производител, вносител и/или търговец на едро с активни вещества

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания

Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на дейности за изпитване качествотото на медицинска радиологична апаратура

Дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Издаване на лицензия за търговия на дребно, съхраняване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Промяна на лицензия за търговия на дребно, съхраняване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Издаване на лицензия за търговия на едро, съхраняване, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗКНВП

Промяна на лицензия за търговия на едро, съхраняване, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗКНВП

Подновяване на лицензия за търговия на едро, съхраняване, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗКНВП

Издаване на лицензия за производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗКНВП

Промяна на лицензия за производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗКНВП

Подновяване на лицензия за производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ, пренасяне и превозване на наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗКНВП

Издаване на разрешение за производство, придобиване, внос, износ, съхраняване, прилагане и използване на ограничени количества наркотични вещества и техните препарати

Издаване на разрешително за внос и износ на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за разрешаване за употреба

Издаване на разрешително за внос и износ на наркотични вещества и техните препарати

Издаване на разрешително за внос и износ на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за клинично изпитване

Издаване на разрешение на лица, пътуващи зад граница, да носят за лична употреба лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗКНВП, за лечение до 30 дни

Издаване на разрешително за внос и износ на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества за хуманитарна помощ

Издаване на заповед за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества станали негодни за употреба

Издаване на разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

Подновяване на разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

Промяна на разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди