Регламент (ЕС) 2018/302 за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип

Регламент (ЕС) 2018/302 за преодоляване на необоснованото блокиране на географски принцип

Регламент (ЕС) 2018/302 е насочен към преодоляване на геоблокирането и необоснованата дискриминация на клиенти и потребители при онлайн продажбите и продажбите на място в рамките на вътрешния пазар въз основа на тяхната националност, местопребиваване или място на установяване.

Регламентът цели да осигури повече възможности на потребителите и бизнеса при закупуването на стоки и услуги от търговци, намиращи се в друга държава-членка на ЕС, като гарантира че всички клиенти от ЕС ще имат същия достъп до оферти, цени, условия на продажби, както гражданите и местните лица на държавата-членка, в която е установен търговецът.

Регламентът влезе в сила на 23 март 2018 г. и от 3 декември 2018 г. се прилага във всички държави от ЕС. С него се изменят Регламент (ЕО) № 2006/2004, Регламент (ЕС) 2017/2394 и Директива 2009/22/ЕО.

Съгласно разпоредбите на регламента, търговците не могат да дискриминират клиентите по отношение на общите условия – включително цените, когато:

  • продават стоки, които се доставят в държава членка, в която търговецът предлага доставка, или се получават на място, договорено с клиента;
  • предоставят доставяни по електронен път услуги, например компютърни услуги „в облак", услуги по съхраняване на данни, хостинг на уебсайтове и др.;
  • предоставят услуги, които се получават от клиента в държавата, в която търговецът извършва дейност, като например хотелско настаняване, спортни събития, отдаване на автомобили под наем, продажба на билети за музикални фестивали или увеселителни паркове.

Търговците нямат право да блокират или ограничават достъпа до своя онлайн интерфейс от страна на клиентите по причини, свързани с тяхното гражданство или място на пребиваване.

За разлика от ценовата дискриминация, ценовата диференциация не е забранена и търговците могат да предлагат различни общи условия, включително различни цени, и да се насочват към определени групи клиенти на определени територии.

Необоснованата дискриминация на клиенти по отношение на платежните средства също е забранена. Търговците не могат да прилагат по отношение на клиентите различни условия на плащане по причини, свързани с тяхното гражданство, място на пребиваване или място на установяване.

С прилагането на новите правила, ще се прекрати необоснованото геоблокиране, ще се разшири избора, с който разполагат гражданите, когато пазаруват онлайн, и ще даде силен тласък на електронната търговия. Потребителите ще могат да търсят най-изгодните цени в рамките на вътрешния пазар.

Комисията за защита на потребителите е органът, който ще следи за прилагане на регламента и за нарушения по отношение на потребителите от страна на търговци, които са установени в България.

Европейския потребителски център към Комисията за защита на потребителите ще оказва практическо съдействие и помощ във връзка с Регламента.

Допълнителна информация и въпроси и отговори във връзка с разпоредбите и прилагането на регламента в контекста на електронната търговия могат да бъдат намерени тук.