Административни процедури и услуги

Бизнес и предприемачество
Търговска регистрация, данъци и осигуряване, митнически режими, обществени поръчки.
Енергийна ефективност
Енергийна ефективност, електрическа и топлинна енергия, природен газ, горива.
Заетост и социални услуги
Посредничество по наемане на работа, временна заетост, социални услуги.
Здравеопазване
Признаване на квалификации, ЕПК, лечебни заведения, търговия с лекарства и медицински изделия.
Индустриална собственост
Представители по индустриална собственост, регистрация на патенти, марки, промишлен дизайн.
Култура и спорт
Културни ценности, културни обекти и организации, аудиовизуални услуги, спорт.
Образование и наука
Училища, колежи, центрове за обучение, научна дейност, регионални услуги.
Околна среда
Оценки на въздействието, защитени зони, води, отпадъци, растителни и животински видове, ГМО.
Право и сигурност
Юридическа правоспособност, медиация, свидетелства за съдимост, охранителна дейност.
Производство и търговия
Разрешения за производство и търговия, регистрация на търговски обекти, борси и тържища.
Селско и горско стопанство
Земеделски земи, лесовъдство, животновъдство, търговия, лов, риболов, ветеринарна медицина.
Техническо обслужване и сервиз
Техническо обслужване, сервиз и ремонти, фискални устройства и игрално оборудване.
Транспорт и съобщения
МПС, таксиметрови услуги, въздушен, железопътен, морски транспорт, пътни съоръжения.
Туризъм, хотели, ресторанти
Туристически агенти, обекти, съоръжения, планински водачи, екскурзоводи, категоризация.
Устройство на територията
Устройствени планове, разрешения за строеж , инвестиционни проекти, геодезия, кадастър, съоръжения.
Финанси, одит, застраховане
Финансови и валутни операции, инвестиционни дружества и посредничество, застраховане.