Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина

Издаване на удостоверение за регистрация за осъществяване на ветеринарномедицинска практика

Удостоверение за признаване на професионална квалификация по регулирана професия (ветеринарен лекар), придобита в друга държава членка или трета държава с цел достъп и упражняването й на територията на Р България

Удостоверения свързани с придобита или призната професионална квалификация по регулирана професия (ветеринарен лекар) на територията на Р България с цел упражняването й на територията на друга държава членка или трета държава

Издаване на лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински продукт

Преиздаване на лиценз за търговия на едро с ветеринарномедицински продукт

Издаване на лиценз за търговия на дребно с ветеринарномедицински продукт

Преиздаване на лиценз за търговия на дребно с ветеринарномедицински продукт

Регистрация на ветеринарномедицинско заведение

Регистрация на лаборатории, осъществяващи ветеринарномедицинска дейност за целите на държавния контрол

Издаване на лицензия за производство, преработване, съхранение, търговия, внос и износ на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели