Води и водни обекти

Води и водни обекти

Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за плаващи съоръжения в язовири

Издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за проектиране на обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания

Издаване на разрешително за ползване на воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности

Издаване на разрешително за ползване и/или водовземане за целите на отбраната и националната сигурност

Издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на съществуващи обекти, в т.ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортни образувания

Издаване на разрешително за ползване на подземен воден обект за отвеждане на замърсители в подземни води, чрез съществуващи или чрез нови съоръжения

Издаване на разрешително за ползване на воден обект - инжектиране на въглероден двуокис, природен газ или втечнен газ в подземни водни обекти