Данъчни удостоверения, справки, уведомления

Данъчни удостоверения, справки, уведомления

Заверка на документи, подлежащи на легализация и използване в чужбина

Издаване на копие на документи при поискване от клиент

Издаване на уведомление за прекратяване на персонален идентификационен код издаден от Национална агенция за приходите

Издаване на Удостоверение за декларирани пред НАП данни

Издаване на удостоверение за местно лице на Република България

Издаване на удостоверение за местно лице по смисъла на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане

Издаване на Удостоверение за наличието или липсата на задължения (включително по електронен път)

Издаване на удостоверение за платен данък от чуждестранно физическо лице по чл. 58 Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Издаване на Удостоверение за платени данъци върху печалба от стопанска дейност в България

Издаване на удостоверение за статуса на лице, освободено от задължение за заплащане на данък, за което Република България е държава домакин

Предоставяне на достъп до информацията от данъчното досие

Предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 10 от ДОПК по електронен път

Предоставяне на справка за актуалното състояние на всички трудови договори (включително по електронен път и с персонален идентификационен код)

Предоставяне на справка за изплатени доходи на физически лица по електронен път с квалифициран електронен подпис и персонален идентификационен код

Приемане на декларация за упражняване правото на избор на облагане от физическите лица, регистрирани като земеделски стопани (включително по електронен път)

Приемане на електронно уведомление за прехвърляне на собственост върху акцизна стока, вложена в данъчен склад на нов вложител (по електронен път с квалифициран електронен подпис)

Приемане на заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от НАП с квалифициран електронен подпис от упълномощено лице

Приемане на уведомление за отказ от пълномощие за ползване на електронните административни услуги предоставяни от Национална агенция за приходите с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице

Приемане на уведомление за прекратяване на достъпа до електронните административни услуги, предоставяни от Национална агенция за приходите с квалифициран електронен подпис на задължено лице

Приемане на Уведомление за упълномощаване, оттегляне на упълномощаване, промяна на електронен адрес

Справка за декларираните продажби от регистрираните по Закона за данък върху добавената стойност лица за определен данъчен период по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/

Справка за задълженията и плащанията

Справка за извършени плащания, преведени по сметки на НАП и погасени задължения с тях