Защитени зони

Защитени зони

Издаване на Решение по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни намерения

Издаване на писмо за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширения – Услугата се предоставя от МОСВ.

Издаване на писмо за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширения -      Услугата се предоставя от специализираните териториални администрации.

Съгласуване на дейности в защитени територии, извън национални паркове, резервати и поддържани резервати