Марки и географски означения

Марки и географски означения

Регистриране на марка

Подновяване на регистрацията на марка

Вписване на предоставяне на лицензия за регистрирана марка/ заявка за регистрация марка

Вписване на прехвърляне на заявка за регистрация на марка/право върху регистрирана марка

Вписване на особен залог, обезпечителна мярка, принудително изпълнение и вписване в масата на несъстоятелността за регистрирана марка/ заявка за регистрация на марка

Вписване на ползвател на регистрирано географско означение

Проучване за идентичност и сходство с по-ранни марки/географски означения, действащи на територията на Република България и/или в чужбина

Вписване на промяна на име и/или адрес на заявителя/притежателя на марка или на ползвателя на географско означение

Подаване на заявка за международна регистрация на наименование за произход по реда на Лисабонската спогодба за международна регистрация на наименованията за произход

Подаване на заявка за международна регистрация на марка по реда на Мадридската спогодба за международна регистрация на марките, по реда на Протокола относно Мадридската спогодба или едновременно и по реда на спогодбата и Протокола, като и за териториални разширения