Осигуряване и персонал

Осигуряване и персонал

Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодател в обичайна среда

Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодател в специализирана среда

Издаване на предварително разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")

Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя (издава се от Дирекции "Инспекция по труда")

Издаване на разрешение за право за организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали

Издаване на Удостоверение за дължимите от наследодателя данъци и задължителни осигурителни вноски и начислени лихви върху тях

Издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения и обезпечителни мерки (включително по електронен път)

Издаване на удостоверение за ПИК (персонален идентификационен код)

Издаване на Удостоверение за платени данъци и осигуровки

Издаване на Удостоверение за погасено задължение от трето лице

Издаване на удостоверение на прекратени осигурители, които нямат правоприемник

Изясняване и корекция на здравноосигурителен статус

Предоставяне на информация за актуално състояние на данните, декларирани с Декларация образец №1 и образец №5 по осигурител (включително по електронен път и с персонален идентификационен код)

Предоставяне на информация за актуално състояние на данните, декларирани с Декларация образец № 6 и/или заявление за разпределение на осигурителни вноски преди 2005 г. (включително по електронен път)

Предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 10 от ДОПК по електронен път

Предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс по електронен път

Предоставяне на справка за актуалното състояние на всички трудови договори (включително по електронен път и с персонален идентификационен код)

Предоставяне на справка за данни от партида по допълнително задължително пенсионно осигуряване (включително по електронен път)

Приемане нa заявление за напускане/завръщане на/в страната

Приемане на данни за сключени/изменени/прекратени трудови договори (включително по електронен път)

Приемане на декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице (включително по електронен път и с персонален идентификационен код)

Приемане на декларация за удостоверяване на неразпореждането с новопридобитите в резултат на преобразуване акции или дялове по електронен път

Приемане на Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" (включително по електронен път)

Приемане на Декларация образец № 2 "Доплащане на възнаграждения за минал период"

Приемане на Декларация образец № 3 "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет", от фонд "Безработица" и други(включително по електронен път)

Приемане на Декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“ (включително по електронен път)

Приемане на декларация образец №5 "Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски" (включително по електронен път)

Приемане на декларация образец №8 "Данни за внасяне на осигурителни вноски"

Приемане на декларация образец №9 "Данни за възстановяване на здравноосигурителни права"

Приемане на декларация по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Приемане на заявление за избор за погасяване на задължения за осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и/или здравноосигурителни вноски от самоосигуряващи се лица

Приемане на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски за Допълнително задължително пенсионно осигуряване (включително с електронен подпис и персонален идентификационен код)

Приемане на заявление за промяна на избора за осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" и във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69"

Приемане на заявление за промяна на избора за осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд във фонд "Пенсии"

Приемане на справка за доходи по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени в полза на чуждестранни физически лица, местни на държава – членка на Европейския съюз (включително по електронен път)

Приемане на уведомление преди откриване на производство по стабилизация на търговец (включително по електронен път)

Приемане на уведомление при обявяване в несъстоятелност (включително по електронен път)

Приемане на уведомление при прекратяване, прехвърляне на предприятие и преобразуване (включително по електронен път)

Приемане на уведомления за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда с квалифициран електронен подпис и персонален идентификационен код

Регистрация на самоосигуряващи се лица и вписване на данни за вида на осигуряване (включително по електронен път)

Справка за задълженията с възможност за извършване на плащания

Справка за здравноосигурителния статус

Справка за история на осигуряване на самоосигуряващите се лица по електронен път (с квалифициран електронен подпис и с персонален идентификационен код)

Справка за осигурителен доход (включително по електронен път)