Патенти и изобретения

Патенти и изобретения

Вписване на прехвърляне на права върху заявка/патент за изобретение

Вписване на прехвърляне на права върху европейски патент с действие на територията на Република България

Издаване на патент за изобретение

Предварително проучване на изобретение (предшестващо състояние на техниката, новост, новост и изобретателска стъпка, патентна честота, по тема)

Вписване на предоставяне на лицензия за изобретение

Вписване на предоставяне на принудителна лицензия за изобретение

Вписване на особен залог, обезпечителна мярка и включване в масата на несъстоятелността за издаден патент за изобретение

Издаване на приоритетно свидетелство

Издаване на дубликат на защитен документ

Признаване действието на територията на Република България на издаден европейски патент

Вписване на особен залог, обезпечителна мярка и включване в масата на несъстоятелността за европейски патент, с правна сила на територията на Република България

Поддържане действието на национални патенти за изобретение и на европейски патенти с правна сила на територията на Република България

Вписване на предоставяне на лицензия за европейски патент с правна сила на територията на Република България

Подаване на заявка за европейски патент по реда на Европейската патентна конвенция

Предоставяне на информация за патентни аналози

Подаване на международна заявка за патент по реда на договора за Патентно коопериране /РСТ /

Вписване на предоставяне на лицензия за ноу-хау

Регистрация на топологии на интегралните схеми