Разрешения за строеж и инвестиционни проекти

Разрешения за строеж и инвестиционни проекти

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

Промяна на предназначението на сгради

Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи

Издаване на виза за проектиране

Издаване на разрешение за строеж

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

Издаване на предварително съгласие за строителство в свлачищни райони

Одобряване на проект-заснемане на извършени строежи за възстановяване на изгубени одобрени инвестиционни проекти

Издаване на разрешение за строеж за обект с обхват повече от една област, за обект с национално значение и/или национален обект, за републиканските пътища, железопътните магистрали и железопътните линии; и за обекти по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България

Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Презаверяване на разрешение за строеж, което е загубило правно действие

Издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж за изменения в одобрен инвестиционен проект при промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешение за строеж

Одобряване на идеен/технически/работен инвестиционен проект за обект с обхват повече от една област, за обект с национално значение и/или национален обект, за републикански пътища, железопътни магистрали и железопътни линии, и за обекти по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България

 Издаване на разрешение за оценяване на строителни продукти и на разрешение за издаване на технически одобрения и оценки на строителни продукти

Заверка на заповедна книга за строеж, разрешен от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Издаване на разрешение за ползване на завършени строежи