Производители и търговци на продукти със значение за здравето

Untitled Basic Web Content

Храни и напитки

Приемане на документи относно уведомяване Министерството на здравеопазването за пускане на пазара на диетични храни за специални медицински цели

Приемане на документи относно уведомяване на Министерството на здравеопазването за пускане на пазара на храни в които са вложени витамини, минерали и някои други вещества

Приемане на документи относно уведомяване на Министерството на здравеопазването за пускане на пазара на храни за кърмачета и преходни храни, произведени от белтъчни хидролизати

Одобряване състава на напитки, които не отговарят на определените изисквания за предлагането им на пазара с означението "Спиртна напитка" и/или на ликьори от лековити билки

Издаване на разрешение за обработване на храна с йонизиращо лъчение

Издаване на удостоверение за регистрация за обработване на храни с йонизиращо лъчение

Издаване на разрешение за използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклиди

Издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека

Минерални води

Издаване на разрешение за използване на вода за питейно-битови цели с отклонения от изискванията за определена зона на водоснабдяване

Издаване на балнеологична оценка за минерална вода от конкретно водовземно съоръжение

Издаване на удостоверение относно съответствието на обработката на натурални минерални и изворни води

Издаване на заповед за признаване на натурална минерална вода добивана и бутилирана на територията на Република България

Издаване на заповед за признаване на изворна вода добивана и бутилирана на територията на Република България

Издаване на заповед за изменение или отмяна на заповед за признаване на натурална минерална вода

Издаване на заповед за изменение или отмяна на заповед за признаване на изворна вода

Издаване на сертификат за минерална вода от конкретно водовземно съоръжение

Издаване на сертификат за изворна вода от конкретно водовземно съоръжение

Подновяване на сертификат за минерална вода от конкретно водовземно съоръжение

Подновяване на сертификат за изворна вода от конкретно водовземно съоръжение

Издаване на заповед за признаване на натурална минерална или изворна вода добивана и бутилирана на територията на трета държава

Издаване на заповед за изменение или отмяна на заповед за признаване на натурална минерална или изворна вода добивана и бутилирана на територията на трета държава

Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение

Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води

Биоциди

Издаване на национално разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди

Издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди в съответствие с опростена процедура

Издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди чрез последващо взаимно признаване

Издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди чрез паралелно взаимно признаване

Издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди по взаимно признаване на официални или научни органи

Подновяване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид по взаимно признаване

Издаване на временно разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди

Издаване на разрешение за предоставяне на пазара на идентичен биоцид

Издаване на разрешение за паралелна търговия на биоцид, който е разрешен в друга държава-членка на Европейския съюз и е идентичен на биоцид, разрешен в Република България

Изменение на национално разрешение за предоставяне на пазара на биоцид

Подновяване на национално разрешение за предоставяне на пазара на биоцид

Изготвяне на становище за провеждане или забрана за провеждане на научноизследователска или развойна дейност, свързана с продукти и процеси, при които се използва неразрешен биоцид

Оценяване на заявление за издаване и подновяване на разрешение на Съюза за предоставяне на пазара на биоцид

Оценяване на заявление за одобряване на активно вещество за включването му в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз

Оценяване на заявление за подновяване на одобрението за включването на активно вещество в Списъка на одобрените активни вещества в ЕС

Издаване и промяна на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди, съдържащ/и съществуващо активно вещество/съществуващи активни вещества