Транспорт, съоръжения, правоспособност и квалификации

Транспорт, съоръжения, правоспособност и квалификации

Железопътен транспорт

Издаване на удостоверения за консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт

Издаване на свидетелство за признаване на правоспособност, придобита в други държави - членки на ЕС или в трети държави, за упражняване на регулирана професия в областта на железопътния транспорт в Република България

Проверка изпълнението на изискванията за издаване на Разрешение на лице за оценяване и проверка на съответствието на съставните елементи на подсистема със съществените изисквания за оперативна съвместимост

Проверка изпълнението на изискванията за издаване на Разрешение на лице за оценяване на съответствието на подсистема или част от подсистема с изискванията на Националните правила за безопасност или техническите правила

Издаване на сертификат на лице, което изпълнява функции по поддържане на превозните средства

Регистрация на лицата, които организират курсове за обучение на консултанти по безопасността на превозите на опасни товари

Издаване на удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура

Издаване на удостоверения на лица, издържали успешно проверочен изпит за дейност, свързана с безопасността на превозите в железопътния транспорт

Издаване на документи за правоспособност на персонала в железопътния транспорт

Издаване на сертификат на лице, отговорно за поддържане на железопътните превозни средства

Издаване на свидетелство за управление на локомотив

Издаване на лиценз за железопътен превозвач

Издаване на приложение към лицензионен документ на железопътен превозвач относно покритието на гражданската отговорност на железопътния превозвач

Издаване на удостоверение на оценяващ орган за извършване на независима оценка по прилагането на процедурата за оценка на риска и на резултатите от нея

Морски транспорт

Правоспособност за плаване

Издаване/преиздаване/удължаване срока на валидност на свидетелства за правоспособност за работа по море и потвърждения

Издаване/преиздаване на свидетелства за правоспособност за плаване по вътрешните водни пътища и потвърждения

Изпити за придобиване или повишаване на правоспособност, отменяне на ограничение или за потвърждаване на правоспособност

Одобряване на учебни програми за морски или речни специалности

Одобряване на курс за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност "Водач на кораб до 40 бруто тона по море" и "Водач на малък кораб"

Издаване/преиздаване на свидетелства за правоспособност “Водач на кораб до 40 БТ по море” и “Водач на малък кораб”

Вписване на плавателен стаж в регистъра на морските лица

Издаване на удостоверение за плавателен стаж

Проверка за автентичност на свидетелство за правоспособност и достоверност на данните, вписани в него

Издаване/преиздаване на свидетелства за завършени курсове за специална и допълнителна подготовка, изисквани по международни конвенции

Одобряване на курсове и програми за специална и за допълнителна подготовка

Пристанища

Вписване на пристанищните оператори в регистъра на пристанищните оператори в България и издаване на удостоверения за регистрация

Издаване на удостоверителен документ относно информацията съдържаща се в регистрите на пристанищата и пристанищните оператори

Вписване на пристанища, пристанищни терминали и специализирани пристанищни обекти в Регистъра на пристанищата на Република България и издаване на Удостоверение за регистрация

Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (УЕГ) на пристанище,  пристанищен терминал и специализиран пристанищен обект

Извършване оценка на сигурността и изработване на план за сигурност на пристанище или терминал

Издаване на удостоверения за съответствие на пристанище или пристанищен терминал с нормативните изисквания за сигурност и периодична заверка на издадените удостоверения за съответствие

Водноатракционни услуги

Вписване на джетове и приравнени към тях плавателни средства в регистъра на корабите на Република България

Съгласуване на местоположение и граници на зони за предоставяне на водноатракционни услуги

Въздушен транспорт

Летищни и авиационни оператори

Издаване на лиценз на летищен оператор

Издаване на удостоверение за експлоатационна годност на граждански летища

Отнемане на лиценз на летищен оператор по заявление на притежателя му

Издаване на лиценз на оператор по наземно обслужване или самообслужване на летище

Издаване на удостоверение за експлоатационна годност на системи и съоръжения за наземно обслужване

Отнемане на лиценз на оператор по наземно обслужване или самообслужване на летище по заявление на притежателя му

Вписване и отписване в Регистъра на гражданските въздухоплавателни средства в Република България на залози и запори

Издаване оперативен лиценз на въздушен превозвач

Издаване на свидетелство за авиационен оператор, извършващ специализирани операции

Изменение или продължаване срока на валидност на национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции

Издаване на свидетелство за авиационен оператор, извършващ търговски превози на пътници и товари

Изменение на свидетелство за авиационен оператор, извършващ търговски превози на пътници и товари

Пилоти, кабинен екипаж, авиационен персонал

Издаване на свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - пилоти

Вписване в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - пилоти

Потвърждаване и/или възстановяване на квалификационен клас в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - пилоти

Промяна на компетентен орган на свидетелства за правоспособност на авиационния персонал

Признаване на свидетелство за правоспособност на чужди граждани

Преобразуване на свидетелства за правоспособност на авиационен персонал, издадени от трети държави

Издаване на свидетелство за правоспособност на членовете на кабинния екипаж

Потвърждаване и/или възстановяване на квалификационен клас в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - членове на кабинния екипаж

Вписване в свидетелство за правоспособност на членовете на кабинния екипаж

Издаване на свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - членове на летателния състав от екипажите на ВС, различни от пилоти

Вписване в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - членове на летателния състав от екипажите на ВС, различни от пилоти – услугата е в тестов режим

Потвърждаване и/или възстановяване на квалификационен клас в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - членове на летателния състав от екипажите на ВС, различни от пилоти

Издаване на свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на самолети и хеликоптери

Издаване на свидетелство за правоспособност на инженерно-технически състав, извършващ техническо обслужване на средствата за управление на въздушното движение

Вписване в свидетелство за правоспособност на инженеро-технически състав, извършващ техническо обслужване на средствата за управление на въздушното движение

Потвърждаване и/или възстановяване на квалификационен клас в свидетелство за правоспособност на инженеро-технически състав, извършващ техническо обслужване на средствата за управление на въздушното движение

Издаване на свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - полетни диспечери

Вписване в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - полетни диспечери

Потвърждаване и/или възстановяване на квалификационен клас в свидетелство за правоспособност на авиационен персонал - полетни диспечери

Издаване на медицинско свидетелство на авиационния персонал

Управление на въздушното движение

Издаване на свидетелство за правоспособност на ръководители на полети, ученик-ръководители на полети, на асистент координатори на полети и на координатори по УВД

Потвърждаване и/или възстановяване на квалификационен клас в свидетелство за правоспособност на ръководители на полети, ученик-ръководител полети, на асистент координатори на полети и на координатори по УВД

Вписване в свидетелство за правоспособност на ръководители на полети, ученик-ръководител полети, на асистент координатори на полети и на координатори по УВД

Замяна на свидетелство за правоспособност на ръководители на полети, ученик-ръководител полети, на асистент координатори на полети и на координатори по УВД

Одобряване на описание на организация за техническо обслужване (на Организации по Наредба № 145)

Подновяване на свидетелство за правоспособност на персонала за техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при управление на въздушното движение

Авиационни центрове, тренажори и оборудване

Издаване на свидетелство за професионално обучение на авиационен учебен център

Издаване на удостоверение за одобрение за ползване на авиационен тренажор

Издаване на свидетелство за преподавател към авиационни учебни центрове

Издаване на свидетелство на доставчик на аеронавигационно обслужване

Обучение и изпитване на персонал за техническо обслужване

Издаване и промяна на удостоверение за одобрение на организация за обучение и изпитване на персонал за техническо обслужване (EASA Form 11)

Издаване на свидетелство за одобрение на организация за обучение

Прекратяване действието на удостоверение за одобрение на организация за обучение и изпитване на персонал за техническо обслужване (EASA Form 11)

Издаване и изменение на лиценз за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника

Прекратяване на правата по лиценз за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника

Издаване и поддържане на сертификат за компетентност на лица, изпълняващи задачи по проверка и контрол за сигурност в гражданското въздухоплаване

Издаване и промяна на удостоверение за одобрение на организация за техническо обслужване (EASA Form 3)

Прекратяване действието на удостоверение за одобрение на организация за техническо обслужване (EASA Form 3)

Издаване и промяна на удостоверение за одобрение на организация за техническо обслужване (EASA Form 3F)

Прекратяване действието на удостоверение за одобрение на организация за техническо обслужване (EASA Form 3F)