Граждани на ЕС

Граждани на ЕС

Условията и реда, при които гражданите на Европейския съюз, на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства могат да влизат, пребивават и напускат Република България са уредени в Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

Гражданин на Европейския съюз влиза и напуска територията на Република България с валидна лична карта или валиден паспорт.

Гражданите на ЕС и членовете на техните семейства не се нуждаят от виза за влизане в България.

Република България прилага Общата визова политика на Европейския съюз при условията на Договора за присъединяване от 1 януари 2007 г.

От 25 януари 2012 г., България едностранно прилага безвизов режим спрямо притежателите на валидни шенгенски визи до датата на пълното си присъединяване към Шенгенското пространство.

За краткосрочно пребиваване в Република България до три месеца, гражданите на ЕС и членовете на техните семейства е необходима единствено валидна лична карта или валиден паспорт.

За продължително пребиваване в Република България до пет години или за постоянно пребиваване, гражданите на ЕС и членовете на техните семейства са длъжни в тримесечен срок от датата на влизане да подадат заявление за издаване на удостоверение за пребиваване. Заявлението се подава до Дирекция "Миграция" на Министерство на вътрешните работи на Република България.

Повече информация и образци на заявления за пребиваване на граждани на ЕС и членове на техните семейства, които не са граждани на ЕС можете да намерите ТУК.

За контакти:

Министерство на вътрешните работи на Република България

Дирекция "Миграция"

Адрес: 1202 София, Бул. "Княгиня Мария Луиза" №48

Тел: +359 2 9825707;

Факс: +359 2 9823775

E-mail: migration@mvr.bg

Web: http://migration.mvr.bg/default.htm