Инвестиционна среда

Инвестиционна среда

Конкурентни предимства на България

 • Стратегическо географско положение, което осигурява достъп до важни пазари.
 • Политическа, макроикономическа и финансова стабилност
 • Инвестиционен кредитен рейтинг от големите рейтингови агенции – Moody's (Baa2), Standard & Poor's (BBB).
 • Добре образована, високо квалифицирана и многоезична работна ръка.
 • Най-ниски оперативни разходи в Европа.
 • Най-благоприятна данъчна среда в Европа.
 • 10% корпоративен данък.
 • 10% данък върху върху доходите на физическите лица.
 • 0% данък печалба за инвестиции в 152 общини с висока безработица /от общо 264 общини/.
 • 5% данък при източника върху дивиденти и ликвидационни квоти /0% за компании от ЕС/.
 • Освобождаване от данък добавена стойност (ДДС) за срок от две години при внос на оборудване за инвестиционни проекти над 5 млн. евро, които създават най-малко 50 работни места.
 • Завишени амортизационни норми (на 50%) за инвестиции в нови машини, производствено оборудване и апаратура; компютри, периферни устройства и софтуер.
 • Възможност за приспадане на разходите за изследователска и развойна дейност.

Стимули за инвеститори

По реда на Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане се насърчават инвестиционни проекти в зависимост от размера на инвестицията и създадената заетост.

Издават се три вида сертификати:

 • сертификат за инвестиционен проект - клас "А";
 • сертификат за инвестиционен проект - клас "Б";
 • сертификат за "приоритетен инвестиционен проект".

Сертификатите позволяват на инвеститора да ползва следните насърчителни мерки и стимули:

За инвестиции клас А и клас Б:

 • Съкратени срокове за административно обслужване (за клас А и клас Б);
 • Индивидуално административно обслужване (за клас А);
 • Придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти, без търг или конкурс (за клас А и клас Б);
 • Финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура (за клас А или за 2 проекта клас Б в индустриална зона);
 • Финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация, за заелите новите работни места (само за инвестиции във високотехнологичните дейности или в общините с висока безработица - за клас А и клас Б).

Приоритетните инвестиционни проекти се насърчават с допълнителни стимули:

 • Институционална подкрепа чрез създаване на междуведомствената работна група за административно подпомагане, в състав определен с решение на Министерския съвет;
 • Публично-частно партньорство с областите и общините, с организации от академичната общност и др.;
 • Предоставянето на право на ползване или собственост върху недвижими имоти за приоритетните проекти може да става по цени по-ниски от пазарните (но не по-ниски от данъчната оценка) и с освобождаване от държавни такси при промяна на предназначението на земята;
 • Възможност за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

- до 50 на сто от разходите за инвестиции в образование и научни изследвания;

- до 10 на сто от разходите за инвестиции в преработващата промишленост.