Чужди граждани

Чужди граждани

Условията и реда, при които чужденците могат да влизат, да пребивават и да напускат Република България са уредени в Закона за чужденците в Република България и Правилника за неговото прилагане.

При влизане в Република България чуждите граждани следва да притежават редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ и виза, когато такава се изисква.

Не се изисква виза, когато това е предвидено в Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета, в други актове на ЕС с обвързващо действие, в международен договор, по който Република България е страна, или в акт на Министерския съвет. Не се изисква виза и когато чужденецът притежава валидно разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България.

Чужденците пребивават в Република България:

  • краткосрочно - до 3 месеца от датата на влизането в страната;
  • продължително - с разрешен срок до 1 година;
  • дългосрочно - с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление;
  • постоянно - с разрешен неопределен срок.

Тези срокове не се прилагат за чужденците, получили закрила по Закона за убежището и бежанците.

За получаване на разрешение за продължително пребиваване се подава Заявление в Дирекция "Миграция" на Министерство на вътрешните работи. Чужденецът следва да имат осигурено жилище, задължителни здравни застраховки и осигуряване, достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер не по-малък от минималната месечна заплата или минималната пенсия съгласно законодателството на Република България за срока на пребиваване.

Редът за издаване на разрешението е определен с Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България

Повече информация и образци на заявления за пребиваване на чужденци граждани на трети страни можете да намерите ТУК.

За контакти:

Министерство на вътрешните работи на Република България

Дирекция "Миграция"

Адрес: 1202 София, Бул. "Княгиня Мария Луиза" №48

Тел: +359 2 9825707;

Факс: +359 2 9823775

e-mail: migration@mvr.bg

Web: http://migration.mvr.bg/default.htm