Бизнес в ЕС

Бизнес в ЕС

Европейски портал за малък и среден бизнес

https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes_en?prefLang=bg

Порталът предоставя разнообразна информация по важни теми за малките и средните предприятия, като достъп до финансиране, обществени поръчки, стандарти, правила на пазара на ЕС, политики на ЕС за МСП и др. 

Вашата Европа

https://europa.eu/youreurope/business/index_en.htm

Порталът предоставя информация и практически насоки за стартиране, развиване, управление и закриване на бизнес в рамките на Европейския съюз. Отделни секции са посветени на иновации, отговорен бизнес и финансиране.

Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса – портал на ЕК

https://een.ec.europa.eu/

Порталът на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса (Enterprise Europe Network) е предназначен да подпомага малкия и среден бизнес да се възползва максимално от възможностите на Европейския пазар. Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса включва 600 местни бизнес организации в над 50 страни от ЕС и извън него. Чрез портала се предлагат комбинирани информационни и консултантски услуги за: развитие на бизнеса, навлизане на нови пазари, трансфер на нови технологии, достъп до финансиране от ЕС, защита на интелектуална собственост и др.

Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса - България

https://een.bg/en/

Порталът предоставя информация за организациите в България, които са представители на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса, информация за услугите които те извършват като част от мрежата, както и друга полезна информация.

Електронен ежедневник за обществени поръчки

https://ted.europa.eu/en/

Сайтът представлява онлайн Електронно приложение на Официален вестник на Европейския съюз (Tenders Electronic Daily - TED), предназначено за обявления за обществени поръчки от Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и извън тях. Порталът позволява да разглеждате, търсите и сортирате обявления за поръчки по държава, регион, бизнес сектор и други. Информацията за всеки документ за поръчка се публикува на 24-те официални езика на ЕС. Всички обявления от институции на Европейския съюз се публикуват в пълния си вариант на тези езици.