Бизнес извън ЕС

Бизнес извън ЕС

Насърчаване на международната дейност на МСП

http://ec.europa.eu/growth/smes

Порталът предоставя информация, проучвания, анализи и др. свързани с достъпа на МСП до международни пазари, с укрепване на растежа, повишаване на конкурентоспособността и постигане на дългосрочна устойчивост.

Предприятия и промишленост – улесняване на търговията в контекста на глобализацията

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/international/index_bg.htm

Сайтът съдържа важна информация за споразумения за свободна търговия, международни специализирани работни групи, създадени на базата на двустранни отношения и обществени консултации. Публикуват се също така актуални съобщения за договори и безвъзмездна помощ. 

База данни за достъп до пазари (БДДП/MADB)

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

Сайтът осигурява достъп до база данни с информация за предприятия, които изнасят от ЕС, както и за условията за внос на пазарите на трети страни. Тук ще откриете информация за основните бариери засягащи износа, мита и данъци върху вноса на продукти в определени страни, процедури и документи необходими за митническо оформяне, статистическа информация за търговските потоци на стоки от ЕС към страни извън ЕС и др.

База данни по Споразумението за технически бариери пред търговията

http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/

Сайтът осигурява ежедневно актуализирана база данни с информация за официалните нотификации по Споразумението за технически бариери пред търговията, както и други свързани с тях документи. Може да се търси по държави, дата, номер на документ, тема или друга ключова дума. Информацията е достъпна на английски, френски и испански език.

Финансиране чрез програми за външно сътрудничество

http://ec.europa.eu/europeaid/general_en

Сайтът съдържа обширна информация за годишни програми, покани за предложения в обществени поръчки, финансиране и безвъзмездна помощ в контекста на усилията за развитие и сътрудничество по програми на ЕС за външна помощ. Практическо ръководство обяснява договорните процедури, а инструмента за финансов мениджмънт подпомага управлението на дейности по вече спечелени договори.

Европейски информационен митнически портал

http://ec.europa.eu/ecip/

Сайтът предоставя информация за митническите правила и процедури, свързани с изисквания за безопасност и сигурност, като съдържа препратки към повече от 10 база данни относно митническите офиси за отделни държави и региони, Европейския митнически опис на химичните вещества, тарифни квоти и тавани, система за обмен на данни за акцизни стоки и др. Достъпно е и приложение, което позволява проследяването на експортни стоки.

Данъчно облагане и митници: електронни бази данни

http://ec.europa.eu/taxation_customs/home_en

На този сайт, Европейската комисия предоставя обобщена информация за база данни, свързани с данъчното облагане и митнически тарифи и процедури. Включени са списък на упълномощените икономически оператори, информация за тарифните класификации и др. Възможна е проверка по номер за данъчна идентификация.