Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар