Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар

Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар

Директива 2006/123/ЕО за услугите на вътрешния пазар (Директивата за услугите) е европейски правен акт, с който се цели да се улесни дейността на предприятията при предоставянето и ползването на услуги в рамките на Единния пазар на ЕС.

Директивата регламентира общите правила и принципи относно правото на установяване на доставчиците на услуги и свободното предоставяне на услуги в съответствие с разпоредбите на чл. 49 и чл. 56 от Договора за функциониране на ЕС.

Директивата е приета на 12 декември 2006 г. от Съвета и Европейския парламент и е публикувана в Официалният вестник на Европейския съюз на 27 декември 2006 г.

Разпоредбите на Директивата за услугите са въведени в националното законодателство със Закона за дейностите по предоставяне на услуги, в сила от 23.02.2010 г. (Обн. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015 г.).

В обхвата на Директивата попадат:

 • Дистрибуторски услуги, включително търговия на едро и дребно със стоки и услуги;
 • Занаятчийски услуги;
 • Строителни услуги;
 • Услуги, предоставяни от регулирани професии: архитекти, ветеринари, адвокати и други;
 • Услуги свързани с бизнеса: услуги в областта на рекламата, посреднически услуги по заетост, услуги на представители по индустриална собственост, счетоводни услуги и други;
 • Услуги в областта на туризма:  туроператорска и туристически агентска дейност, екскурзоводи и други;
 • Услуги по настаняване и хранене, например: хотелиерство, ресторантьорство, кетъринг услуги;
 • Услуги във връзка с образование и обучение: частни училища, частни обучителни центрове и университети;
 • Услуги по поддържане на домакинството: услуги по почистване, услуги предоставяни от частни детегледачки, градинарски услуги и други;
 • Услуги, свързани с недвижими имоти;
 • Услуги свързани с поддръжка и ремонтни дейности;
 • Частни социални услуги.

Услуги извън обхвата на директивата:

 • Финансови услуги;
 • Електронни съобщителни услуги и мрежи;
 • Услуги в областта на транспорта;
 • Услуги на агенции за временна заетост;
 • Здравни услуги;
 • Аудиовизуални услуги и услуги за радиоизлъчване;
 • Услуги свързани с хазартни дейности;
 • Частни услуги за сигурност;
 • Услуги, предоставяни от нотариуси и пристави, които са назначени с официален правителствен акт;
 • Нестопански услуги от общ интерес;
 • Дейности, свързани с упражняването на публична власт;
 • Услуги по социално настаняване, грижи за деца и подпомагане на семейства или лица, временно или постоянно в нужда, когато се предоставят от държавата или от доставчици в мандат от държавата.