Регулирани професии

Регулирани професии и Европейска професионална карта

Регулирани професии

Признаване на професионални квалификации

Признаването на професионалните квалификации е от ключово значение за това основните свободи на вътрешния пазар да заработят ефективно за гражданите на ЕС и да улеснят мобилността в рамките на ЕС.

Признаването на професионални квалификации представлява признаване на право за упражняване на определена професия. Признаването на професионална квалификация се изисква само за регулираните професии.

Регулирани професии са тези, за достъп до които или за упражняването на които, в приемащата държава членка съгласно законови, подзаконови или административни разпоредби, се изисква притежаването на определена професионална квалификация.

Нерегулирани професии са тези, достъпът до които е свободен, не се изисква признаване на професионална квалификация и условията за започване упражняването на професията в приемащата държава-членка са еднакви с тези приложими за гражданите на тази държава членка.

Повече информация свързана с професионалните квалификации в ЕС можете да намерите на портала Вашата Европа.

Понастоящем в ЕС са регулирани общо около 4700 професии, групирани в 841 различни категории въз основа на професионалната квалификация. Списъкът от регулирани професии е различен във всяка държава членка. За да разберете дали Вашата професия е регулирана в друга държава от ЕС, можете да използвате базата данни с регулирани професии на следния адрес: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/

Списък на контактните точки за признаване на професионалната квалификация в държавите членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария

В зависимост от това дали желаете да се установите в друга държава членка или само временно да работите в нея, се прилагат различна изисквания. Когато ще упражнявате професията си временно в друга държава членка, подлежите на по-гъвкави правила, отколкото ако желаете да се установите за постоянно.

Признаване на професионални квалификации в България

В България общите правила за признаване на професионални квалификации са уредени със Закона за признаването на професионални квалификации (ЗППК). Правилата за признаване на право за упражняване на регулирани професии в България са регламентирани и в различни нормативни актове, имащи отношение към отделните професии от Списъка на регулираните професии в Република България.

Определението за регулирана професия дадено в ЗППК гласи: Регулирана професия е професионална дейност или съвкупност от професионални дейности, включена в Списъка на регулираните професии в Република България, която е от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на хората и достъпът до която е подчинен на законови, подзаконови или административни разпоредби относно:

а) притежаването на специфична професионална квалификация, или

б) правоспособност, или

в) членство в професионална организация, работеща за поддържане на високо равнище в съответната професионална област, за осъществяването на което е получила специфично признаване от държавата.

В България професиите, които се регулират са 80 на брой и са определени в Списъка на регулираните професии, който се приема с Решение на Министерския съвет.

Списък на регулираните професии в България по азбучен ред

Списък на регулираните професии в България по категории

Европейска професионална карта /European Professional Card/ за регулираните професии

Европейската професионална карта (ЕПК) е електронна процедура, която ще улесни признаването на вашата професионална квалификация, когато искате да практикувате регулирана професия в друга държава от ЕС. ЕПК е електронна алтернатива на съществуващите процедури по удостоверяване и признаване на професионални права в държавите членки на ЕС.  

Европейска професионална карта е достъпна единствено за следните професии:

  • медицинска сестра с общ профил
  • фармацевт
  • физиотерапевт
  • планински водач
  • агент по недвижима собственост

Ако професията Ви не е регулирана в приемащата държава членка на ЕС, Вие имате директен достъп до пазара на труда в приемащата държава и не е необходимо да кандидатствате за ЕПК.

Повече информация за Европейската професионална карта можете да намерите онлайн на портала Вашата Европа, включително проверка дали можете да подадете заявление, процедура за издаване, срокове, необходими документи и формалности във връзка с ЕПК в избраните от Вас държави, възможност за проверка на издадени ЕПК от работодатели и друга полезна информация.

Заявление за Европейската професионална карта се подава на портала Вашата Европа, като изисква да имате създаден профил в системата на Европейската комисия за автентификация EU Login. За по-подробна информация вижте наръчника на потребителя за ЕПК.

Българските органи, които имат компетенции по издаването на Европейска професионална карта, са:

  • Министерство на здравеопазването за професиите: медицинска сестра с общ профил; фармацевт; физиотерапевт;
  • Националния център за информация и документация за професиите планински водач; агент по недвижима собственост.

Повече информация в областта на признаването на професионалните квалификации,  регулираните професии и Европейската професионална карта можете да намерите на интернет страницата на Националния център за информация и документация (НАЦИД), тук.

НАЦИД е също така компетентен орган по издаване на удостоверения за професионална квалификация по нерегулирана в България професия за други държави членки на ЕС, в която същата професия е регулирана.

Административните услуги предоставяни от НАЦИД, можете да заявите по електронен път на адрес: https://portal.nacid.bg/nacid-portal/home

 

За контакти:

Национален център за информация и документация

Адрес: София 1125, бул. "Д-р. Г. М. Димитров" 52 A

Телефон: (+359 2) 817 38 24

Факс: (+359 2) 971 31 20

Ел. поща: nacid@nacid.bg

Уебсайт: https://nacid.bg/en/