Единно звено за контакт

Единно звено за контакт

ЕЗК е портал за електронни административни услуги създаден във всяка държава - членка на ЕС, който да улесни предприемачите стартиращи и желаещи да развиват бизнес в сферата на услугите, не само в своята държава, а на територията на целия Европейски съюз.

Изграждането на ЕЗК е задължение на всички държави членки съгласно разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО за услугите на вътрешния пазар.

Целта е чрез ЕЗК да се улесни връзката между бизнеса и административните органи, като същевременно значително се съкратят разходите на предприемачите за стартиране и развиване на бизнес в ЕС.

Чрез националните портали на ЕЗК на държавите членки, предприемачите получават:

 • Пълна, точна и актуална информация за:
 • изискванията, които трябва да изпълнят, ако желаят да стартират бизнес в сферата на услугите в конкретна държава членка;
 • координати за връзка с компетентни органи;
 • средства и условия за достъп до публични регистри и бази данни;
 • информация за средствата за защита, които са налични в случай на спор между доставчиците и компетентните органи, между доставчиците и получателите на услуги или между отделните доставчици на услуги;
 • информация за контакт с релевантни сдружения или организации, различни от компетентните власти, към които доставчиците или потребителите на услуги биха могли да се обръщат за информация или други въпроси.
 • Възможност онлайн да заявят и извършват необходимите административни процедури и да изпращат и получават документи изцяло по електронен път.

Кога да потърсите ЕЗК

Когато планирате да започнете нов бизнес или да разширите своя бизнес в сферата на услугите в собствената си или в друга държава  членка на ЕС и не знаете:

 • Какво трябва да направя, когато искам трайно да се установя и да започна бизнес в друга държава членка?
 • Какво трябва да направя, когато искам трансгранично, временно или еднократно да предлагам услуги без да се установявам в друга държава членка?
 • Какви лицензи, уведомления или разрешителни са необходими, за да започна бизнес в друга от държава членка?
 • Ще ми бъде ли признато разрешението или лиценза, който притежавам?
 • Каква е процедурата и кой е органът по признаване на професионалната ми квалификация или признаване на придобито висше образование?
 • Трябва ли да заплатя такса? В какъв размер?
 • Как и от коя институция мога да получа допълнителна информация или разяснения?

Информация и отговор на всички тези въпроси ще получите от ЕЗК порталите на държавите членки, които са достъпни ТУК.