Търговско представителство

Търговско представителство

Чуждестранно лице може да регистрира търговски представител в България, при условие, че има право да извършва търговска дейност съгласно националното законодателство на държавата, в която е установено.

Търговското представителство на чуждестранно лице не е юридическо лице. То не може да извършва стопанска дейност от свое име. Сделките, които се сключват с неговото посредничество, са от името на чуждестранното лице - принципал.

Когато тези сделки са сключени с местни лица за нуждите на търговското представителство, те се осъществяват по реда за извършване на сделки между местни лица (съгласно чл. 24, ал. 2 и 3 от Закона за насърчаване на инвестициите).
Въпреки че търговското представителство не е юридическо лице и няма право да извършва стопанска дейност, то подлежи на вписване в Единния регистър на стопанските субекти БУЛСТАТ.

Търговското представителство на чуждестранно лице се вписва в Единния търговски регистър на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

За регистрация на търговско представителство се подава заявление по образец до БТПП от законния представител на чуждестранното лице лично или от изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

За първоначална регистрация на търговско представителство на чуждестранно лице в съответствие с Тарифата за цените на услугите, предоставяни от БТПП се заплаща такса в размер на левовата равностойност на 120 евро, изчислена по курса на БНБ за деня на приемане на документите за регистрация в БТПП.

От датата на регистрация на Търговското представителство в БТПП започва да тече 7 (седем) дневeн срок на задължение за регистрация в регистър БУЛСТАТ в съответствие с разпоредбите на чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Закона за регистър БУЛСТАТ.

Вписването в регистър БУЛСТАТ се осъществява в съответната служба по вписванията на Агенцията по вписванията, намираща се в седалището на окръжния съд по регистрация на търговеца.

За контакти:

Българска търговско-промишлена палата

1058 София, ул. Искър, 9
Телефонна централа: (02) 8117 400, 987 26 31

факс: (02) 987 32 09
E-mail: bcci@bcci.bg