Търговска регистрация

Търговска регистрация

На вписване в Търговския регистър подлежат търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства. Изискванията за регистрация на всеки конкретен вид търговско дружество или клон са определени в Търговския закон. Процедура за регистрация и документите, които се изискват, се съдържат в Закона за търговския регистър и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Търговският регистър в България се поддържа от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието.

Процедурата по регистрация на фирма в България е една и съща както за български така и за чуждестранни лица.

Заявленията за вписване в Търговския регистър са по образец и могат да бъдат подадени както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване на условията и реда съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

Заявленията и приложенията към тях се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като се представят заедно със заверен превод на български език.

След вписване в Търговския регистър въз основа на данните в регистъра се извършва служебно вписване на търговеца като осигурител в Националния осигурителен институт и за данъчни цели в регистъра на Националната агенция по приходите.

Изчерпателна информация за изискванията за вписване в Търговския регистър, можете да намерите на сайта на Агенцията по вписвания, на интернет адрес: http://www.brra.bg/default.ra

За контакти:

Агенция по вписванията
Адрес: София 1111, кв. „Гео Милев", ул. „Елисавета Багряна" №20
Телефон: (+359 2) 948 61 81; 948 62 03; 948 62 12
Факс: (+359 2) 948 61 94; 948 61 94
E-mail: office@registryagency.bg

Регистрация на Едноличен търговец (ЕТ)

Като ЕТ може да се регистрира всяко дееспособно българско или чуждестранно физическо лице с местожителство в Република България.

Търговското наименование на ЕТ трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото. Търговското наименование на фирмата на ЕТ трябва да е с национална изключителност.

Вписването на ЕТ в търговския регистър се извършва въз основа на Заявление по образец. Вписването на ЕТ се заявява лично от търговеца, както и от адвокат с изрично, писмено пълномощно.

Не може да се регистрира като едноличен търговец лице, което е в производство за обявяване в несъстоятелност, което е невъзстановен в правата си несъстоятелен, което е осъдено за банкрут или което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

При регистрация на ЕТ се заплаща такса за вписване в търговския регистър в размер на 30 лв. Таксата, която се събира по заявлението за запазване на фирма е в размер на 40 лв. При подаване на заявленията по електронен път таксите са съответно 15 лв. и 20 лв.

Регистрация на дружество с ограничена отговорност (ООД/ ЕООД)

Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е вид капиталово дружество, което може да се учреди от две или повече български или чуждестранни физически или юридически лица.

Дружество с ограничена отговорност се създава въз основа на дружествен договор, който се сключва в писмена форма. Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението "Дружество с ограничена отговорност", или съкратено "ООД" и следва да бъде с национална изключителност.

Вписването на ООД в търговския регистър се извършва въз основа на Заявление по образец. Вписването на ООД се заявява от управителя/управителите на дружеството, както и от адвокат с изрично, писмено пълномощно.

Капиталът на дружество с ограничена отговорност не може да бъде по-малък от 2 лв. Той се състои от дяловете на съдружниците, които не могат да бъдат по-малки от 1 лев. 

Съдружниците могат да внесат както парични така и непарични вноски. Приносът в непарични вноски подлежи на задължителна оценка от трима независими експерти, назначени от Агенцията по вписванията.

Дяловете на едно ООД не са предмет на търгуване. Те могат да бъдат прехвърлени с нотариално заверен договор за прехвърляне на дяловете. Прехвърлянето на дялове между съдружниците не изисква решение на общото събрание, а прехвърлянето на дялове на трето лице, както и приемането на нов съдружник, изисква такова решение.

Структурата на управление на ООД се състои от общо събрание на съдружниците и един или повече управители, които управляват дружеството и го представляват по отношение на трети страни.

Съгласно българското законодателство само физическо лице може да бъде управител на ООД. Управителят може да бъде съдружник, както и трето лице и няма ограничения за чуждестранно лице да бъде назначен като управител на едно ООД.

Дружество с ограничена отговорност може да се образува и от едно лице и в този случай представлява Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД).

При регистрация на ООД се заплаща държавна такса за вписване в търговския регистър в размер на 110 лв. Таксата, която се събира по заявлението за запазване на фирма е в размер на 40 лв. При подаване на заявленията по електронен път таксите са съответно 55 лв. и 20 лв.

Регистрация на Акционерно дружество (АД)

Акционерното дружество (АД) е вид търговско дружество, чийто капитал е разделен на акции. Акционерно дружество може да бъде учредено от едно или повече български или чуждестранни физически или юридически лица. Сборът на акциите в АД формират неговия капитал. Акционерите носят отговорност за поетите от АД задължения до размера на направените вноски, без да отговарят с личното си имущество.

Търговското наименование Акционерното дружество включва означението "акционерно дружество" или съкращението "АД". Уставът на АД трябва да съдържа реквизитите посочени в разпоредбите на чл. 165 от Търговския закон.

Минималният размер на капитала необходим за учредяване на АД е 50 000 български лева. Минималният размер на капитала, необходим за извършване на банкова или застрахователна дейност или дейност по доброволно здравно осигуряване или друга специална дейност, се определя с отделен закон.

При акционерното дружество законът допуска две алтернативни възможности за управление и представителство. Акционерите могат да избират между едностепенна и двустепенна система на управление.

Структура на управление на акционерното дружество се състои от: общо събрание на акционерите, както и Съвет на директорите (в случай на едностепенна система на управление), или от Надзорен съвет и Управителен съвет (в случай на двустепенна система на управление).

Вписването на АД се заявява от членовете на съвета на директорите (при едностепенна система на управление на АД) или на управителния съвет (при двустепенна система на управление на АД) или овластен от устава или упълномощен член на органите на управление на АД, както и от адвокат с изрично, писмено пълномощно.

При регистрация на АД се заплаща такса за вписване в търговския регистър в размер на 360 лв. Таксата, която се събира по заявлението за запазване на фирма е в размер на 40 лв. При подаване на заявленията по електронен път таксите са съответно 180 лв. и 20 лв.

За вписване на акционерно дружество за извършване на банкова и застрахователна дейност, таксата е 1300 лв, а при заявяване по електронен път 650 лв.

Регистрация на Събирателно дружество (СД)

Събирателното дружество е вид персонално дружество, образувано от две или повече лица за извършване по занятие на търговска дейност под обща фирма. Съдружниците в дружеството отговарят солидарно и неограничено за неговите задължения.

Търговското наименование на събирателното дружество се състои от фамилните имена или фирмите на един или повече съдружници с указанието "събирателно дружество" или съдружие ("с-ие") и следва да е с национална изключителност.

При учредяване на събирателно дружество няма изискване за начален капитал.

Договорът за учредяване на събирателно дружество се съставя в писмена форма с нотариална заверка на подписите на съдружниците и трябва да съдържа реквизитите посочени в разпоредбите на чл. 78 от Търговския закон.

Вписването на СД се извършва въз основа на Заявление по образец. Заявлението за вписване на СД в търговския регистър се подписва от всички съдружници и към него се прилага учредителният договор. Вписването на СД може да бъде заявено от всеки един от съдружниците или от лицето/лицата, които според дружествения договор представляват дружеството, както и от адвокат с изрично, писмено пълномощно.

При регистрация на СД се заплаща държавна такса за вписване в търговския регистър в размер на 100 лв. Таксата, която се събира по заявлението за запазване на фирма е в размер на 00 лв. При подаване на заявленията по електронен път таксите са съответно 50 лв. и 20 лв.

Регистрация на Командитно дружество (КД)

Командитното дружество (КД) е дружество, което се образува с договор между две или повече лица за извършване на търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска.

Търговското наименование на командитното дружество трябва да съдържа обозначението "командитно дружество", или съкратено "КД" и името на поне един от неограничено отговорните съдружници и следва да бъде с национална изключителност.

Договорът за учредяване на командитно дружество трябва се съставя в писмена форма с нотариална заверка на подписите на съдружниците и трябва да съдържа реквизитите посочени в разпоредбите на чл. 102 от Търговския закон.

При учредяване на командитно дружество няма изискване за начален капитал.

Вписването на КД в търговския регистър се извършва въз основа на Заявление по образец. Вписване се заявява от неограничено отговорните съдружници, както и от адвокат с изрично, писмено пълномощно.

При командитното дружество има две категории съдружници – неограничено отговорни и ограничено отговорни. Управлението и представителството на дружеството се извършват от неограничено отговорните съдружници. Неограничено отговорните не правят парични или имуществени вноски в дружеството. Ограничено отговорните съдружници са длъжни да направят парична или имуществена вноска в дружеството, но нямат право на  управление.

При регистрация на КД се заплаща държавна такса за вписване в търговския регистър в размер на 100 лв. Таксата, която се събира по заявлението за запазване на фирма е в размер на 40 лв. При подаване на заявленията по електронен път таксите са съответно 50 лв. и 20 лв.

Регистрация на Командитно дружество с акции (КДА)

Командитно дружество с акции се образува с договор, като за вноските на ограничено отговорните съдружници се издават акции. Броят на ограничено отговорните съдружници не може да бъде по-малък от 3. За командитното дружество с акции се прилагат съответно разпоредбите за акционерното дружество.

Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението "командитно дружество с акции", или съкратено "КДА"

Командитното дружество с акции се учредява от неограничено отговорните съдружници. Те имат право да изберат акционерите между участниците в подписката. Неограничено отговорните съдружници изготвят устава на дружеството и свикват учредителното събрание. Размерът на вноските на съдружниците се определя в устава.

Командитното дружество с акции се управлява и представлява от Съвет на директорите. Съветът на директорите се състои от неограничено отговорните съдружници.

В общото събрание право на глас имат само ограничено отговорните съдружници. Неограничено отговорните съдружници дори и когато притежават акции, участвуват само със съвещателен глас.

При регистрация на КДА се заплаща държавна такса за вписване в търговския регистър в размер на 360 лв. Таксата, която се събира по заявлението за запазване на фирма е в размер на 40 лв. При подаване на заявленията по електронен път таксите са съответно 180 лв. и 20 лв.

Клон на чуждестранно лице

Всяко чуждестранно лице, регистрирано с право да извършва търговска дейност според националния си закон, може да регистрира клон на чуждестранно лице на територията на Република България.

Клонът на чуждестранно лице не е юридическо лице по смисъла на българското законодателство, но има свое седалище и адрес на управление, управители, обособено имущество, както и пасивна процесуална легитимация.

Фирмата на клона включва фирмата на търговеца и добавката "клон". Клонът на чуждестранно лице води търговски книги като самостоятелен търговец. Клоновете на чуждестранни лица съставят и баланс.

Вписването на клон на чуждестранно лице - търговец се заявява от представители на чуждестранното лице - търговец, както и от адвокат с изрично, писмено пълномощно.

Заявлението за регистриране на клон на чуждестранно лице е по образец и може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма.

Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като се представят заедно със заверен превод на български език.

В заявлението за вписване се посочват данни за:

1. правната форма и фирмата или наименованието на чуждестранното лице, както и фирмата на клона, ако тя се различава от тази на чуждестранното лице;

2. регистъра и номера, под който е вписано чуждестранното лице, ако приложимото право го предвижда;

3. правото на държавата, което се прилага за чуждестранното лице, ако това не е правото на държава - членка на Европейския съюз;

4. лицата, които представляват чуждестранното лице според регистъра, в който е вписано, ако има такъв регистър, начина на представляване, както и ликвидаторите и синдиците и техните правомощия.

При регистрация на Клон на чуждестранно лице се заплаща такса за вписване в търговския регистър в размер на 340 лв. При подаване на заявленията по електронен път таксата е 170 лв.

За целите на данъчното облагане, за място на стопанска дейност на клона на чуждестранна компания се счита България. Дейността на клона в България подлежи на корпоративно данъчно облагане.