Данъчна регистрация

Данъчна регистрация

Процесът на регистрация по ДДС се урежда със Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и правилника за неговото прилагане.

Съгласно ЗДДС, Националната агенция по приходите (НАП), създава и поддържа специален регистър, който е част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в който се вписват служебно всички лица регистрирани в Търговския регистър и Регистър „Булстат".

Регистрацията по ДДС се извършва от Национална агенция по приходите (НАП). За да направи регистрация по ЗДДС е необходима обща регистрация по чл. 80, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, която се извършва служебно за всички лица вписани в Търговския регистър и Регистър „Булстат".

С вписването в регистъра на НАП, лицата получават идентификационен номер за целите на ДДС, пред който е поставен знакът "BG".

На регистрация по ДДС подлежи:

  • всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на Република България и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги.
  • всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на Република България и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя.

Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.

Независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.

Регистрацията по ЗДДС е два вида - задължителна и по избор.

Задължителна регистарция по ДДС

Задължение за регистрация при достигане на облагаем оборот от 50 000 лв.

Данъчно задължено лице при достигане на облагаем оборот от 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец,  е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС /чл. 96, ал.1 от ЗДДС/.

От момента на регистрирането си по ЗДДС за задълженото лице възниква задължение да начислява ДДС по осъществените от него облагаеми доставки и същевременно да ползва данъчен кредит по доставките, по които е получател. Задължителната регистрация по ЗДДС се извършва чрез подаване на заявление от данъчно задълженото лице или по инициатива на органа по приходите.

Задължение за регистрация при доставки на стоки с монтаж и инсталиране

На регистрация по ЗДДС подлежи всяко лице, установено в друга държава членка, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка, когато получател по тази доставка е нерегистрирано по ЗДДС лице /чл. 97 от ЗДДС/.

Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката.

Задължение за регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя 

На регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от ЗДДС, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 от ЗДДС /чл. 97а от ЗДДС/.

На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 от ЗДДС, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл.21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

За лицата  възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.

Задължение за регистрация при дистанционна продажба на стоки

На регистрация по ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната при условията на дистанционна продажба /чл. 98 от ЗДДС/.

Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на дистанционните продажби през текущата година надхвърля сумата посочена в закона – 70 000 лева.

Задължение за регистрация при вътреобщностно придобиване

На регистрация подлежи всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на друго основание и което извършва вътреобщностно придобиване /ВОП/ на стоки, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година надвишава 20 000 лева /чл. 99 от ЗДДС/.

Задължението за регистрация възниква не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за доставката, с която общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лева без данъка върху добавената стойност, дължим или платен в държавата членка, от която стоките са транспортирани или изпратени. Вътреобщностното придобиване, с което се надхвърли посоченият праг, подлежи на облагане с данък по този закон.

В тази хипотеза не попадат придобиването на нови транспортни средства и на стоки, подлежащи на облагане с акциз.

Доброволна регистрация по ДДС

ЗДДС предоставя възможност от всяко данъчно задължено лице, което извършва независима икономическа дейност и за което не са налице условията за задължителна регистрация по ЗДДС, има право по желание да се регистрира по ЗДДС /чл. 100 от ЗДДС/.

Регистрация по общия ред:

Всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96 от ЗДДС, има право да се регистрира по този закон /чл. 100, ал.1 от ЗДДС/.

Регистрация при вътреобщностно придобиване

Всяко данъчно задължено и данъчно незадължено юридическо лице, за които не са налице условията за задължителна регистрация при ВОП, имат право да се регистрират по този закон по избор за вътреобщностно придобиване /чл.100, ал.2 от ЗДДС/.

Регистрация за дистанционни продажби

Всяко данъчно задължено лице може да се регистрира по този закон независимо от сумата на извършените доставки при условията на дистанционни продажби, когато е уведомило данъчната администрация на държавата членка, където е регистрирано за целите на ДДС, че желае дистанционните продажби, които извършва, да са с място на изпълнение на територията на страната /чл.100, ал.3 от ЗДДС/.

Регистрация по инициатива на органа по приходите

В случай, че орган по приходите установи, че лице не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за регистрация, той го регистрира с издаване на акт за регистрация, ако условията за регистрация са налице.

Процедура по регистрация

Регистрацията по ДДС се извършва, като лицето, което е длъжно или има право да се регистрира, подава заявление по образец в компетентната Териториална дирекция на Националната агенция по приходите /ТД на НАП/.

Заявлението се подава:

1. лично, когато данъчно задълженото лице е дееспособно физическо лице или едноличен търговец;

2. от лице с представителна власт по закон, когато данъчно задълженото лице е юридическо лице или кооперация;

3. от лице с представителна власт съгласно учредителен договор, когато данъчно задълженото лице е неперсонифицирано дружество или осигурителна каса;

4. от акредитиран представител по чл. 135;

5. от лице, което е изрично упълномощено за това от лицата по т. 1, 2, 3 и 4 с нотариално заверено пълномощно.

Заявлението може да се подаде по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Заявлението за регистрация трябва да съдържа основанието за регистрация, като към него се прилагат документи, определени в Правилника за прилагане на ЗДДС.

В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация.

В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията.

За дата на регистрация по ДДС се счита датата на връчването на акта за регистрация.

Регистрация на чуждестранно лице, което не е установено в Република България

Съгласно чл. 133 от ЗДДС на регистрация подлежи:

  • Чуждестранно лице, което има постоянен обект на територията на страната, от който извършва икономическа дейност и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или за регистрация по избор.
  • Чуждестранно лице, което не е установено на територията на страната, но извършва облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или регистрация по избор.

Чуждестранното лице се регистрира чрез акредитиран представител (изключение от този ред е при клоновете на чуждестранни лица - те се регистрират по общия ред). Регистрацията се извършва в ТД на НАП гр. София.

Акредитиран представител може да бъде само дееспособно физическо лице с постоянен адрес или постоянно пребиваващо в страната или местно юридическо лице, което не е в процедура по ликвидация или не е обявено в несъстоятелност и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите /чл.135, ал.1 от ЗДДС/.

Акредитираният представител представлява чуждестранното лице по всички негови данъчни правоотношения, възникнали по ЗДДС. Акредитираният представител отговаря солидарно и неограничено за задълженията по същия закон на регистрираното чуждестранно лице, освен в случаите по чл. 133, ал. 6 от ЗДДС.

При прекратяване на лицето - акредитиран представител, или при настъпване на други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява задълженията си по този закон, в 14-дневен срок от датата на настъпване на новите обстоятелства чуждестранното лице е длъжно да определи нов акредитиран представител /чл. 133, ал. 4 от ЗДДС/.

Регистрация във връзка с доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз

Правото на регистрация по този ред е уредено в чл/ 152 от ЗДДС. Право на такава регистрация има данъчно задължено лице, за което са налице едновременно следните условия:

  • осъществява доставки на услуги, извършвани по електронен път, получатели на които са данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в държава членка;
  • не е установено на територията на Европейския съюз;
  • не е длъжно да се регистрира за целите на ДДС на друго основание на територията на страната или на територията на друга държава членка.

Лицата подават пред ТД на НАП - София, заявление за регистрация, съответно за дерегистрация, по електронен път. Реквизитите, формата и начина на изпращане на електронните заявления за регистрация и дерегистрация се обявяват на Интернет страницата на НАП.

В 7-дневен срок от получаване на заявлението, ТД на НАП – София, уведомява по електронен път лицето за извършената регистрация, за идентификационния му  номер и за датата на регистрацията. За дата на регистрация се смята първият ден от месеца, следващ месеца на уведомяването.

За контакти:

Национална агенция за приходите
Адрес: гр. София, бул. Дондуков 52
Телефон: 0700 18 700
E-mail: infocenter@nra.bg

Web: www.nap.bg
 

Информация за контакт с Териториалните дирекции на НАП, можете да откриете ТУК.