Помирителни комисии

Помирителни комисии

Създадени са Помирителни комисии по Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и Помирителна комисия за платежни спорове, създадена със Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС).

Помирителните комисии по ЗЗП са създадени към регионалните дирекции на Комисия за защита на потребителите. Помирителните комисии имат за цел да съдействат за разрешаване на спорове между потребители и търговци във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламации на стоки или услуги и неравноправни клаузи в договорите, търговски практики и договори, сключвани от потребителите. Помирителните комисии съдействат за доброволното уреждане на спорове между потребители и търговци чрез сключване на споразумение между страните по спора.

Съставът на всяка помирителна комисия е тричленен и включва един представител на Комисия за защита на потребителите, който е председател на комисията; един представител на неправителствена организация, представляваща интересите на търговци и производители и един представител на сдружение на потребителите.

В случай на спор, потребителите могат да се обърнат към Помирителната комисия за осъществяване на съдействие за разрешаване на спора като подадат заявление до председателя на Комисия за защита на потребителите, който насрочва дата за помирително заседание. Помирителното производство е безплатно за потребителя.

Помирителната комисия за платежни спорове разрешава жалби на потребители относно парични преводи от банки или други лица, които като част от своята търговска дейност извършват транзакции, както и относно издаването и използването на електронни платежни инструменти (банкови карти) между банките и другите издатели на такива инструменти. В състава й влизат трима членове - председател на комисията, определен от управителя на БНБ и по един член от съответните листи, утвърдени от представителна организация на банките и от КЗП. Членовете се определят от председателя на ротационен принцип съгласно разпоредбите на правилника за дейността на комисията.

С допълненията в Закона за защита на потребителите приети през март 2011 г. се въвежда и друг способ за разрешаване на спорове с цел ускоряване на производството – чрез индивидуален медиатор. Това е трето квалифицирано независимо лице – служител на КЗП, което съдейства на потребители и търговци да намерят решение на възникнал спор в общо съгласие.

И при двата помирителни способа действат съобразно принципите на законност, безпристрастност, прозрачност и ефективност. Тези принципи изискват медиаторът или участващите в помирителните комисии да не са обвързани с някоя от страните по спора в отношения, които могат да породят съмнения относно тяхната безпристрастност, като гарантират правото на потребителя и търговеца да могат пълноценно и равнопоставено да участват в производството. Принципите осигуряват също така провеждане на бърза и ефикасна медиация и гарантират точното спазване на закона във всеки етап от производството.

Участието в помирителните комисии и в производството по медиация е доброволно и всяка от страните би могла да не приеме или да се оттегли във всеки един момент, без да има негативни последици за нея. Успешната медиация обаче дава възможност спорът да бъде трайно разрешен и спестява много време и разходи. По този начин се осигурява спокойствието и удовлетворението на потребителите и се гарантира, че участващите в производството търговци ще запазят добрата си репутация.