Уреждане на потребителски спорове по съдебен и извънсъдебен ред

Уреждане на потребителски спорове по съдебен и извънсъдебен ред

 • Достъп до специални извън-съдебни процедури за алтернативно решаване на потребителски спорове;
 • Индивидуални съдебни искове за обезщетяване на вреди причинени на потребителите;
 • Колективни искове за преустановяване нарушенията на законодателството за защита на потребителите;
 • Колективни искове за обезщетяване на вредите на колективните интереси на потребителите и за обезщетяване на вредите на група потребители.

Помирителни комисии

Законът за защита на потребителите създава Помирителни комисии към регионалните дирекции на Комисия за защита на потребителите. Помирителните комисии имат за цел да съдействат за разрешаване на спорове между потребители и търговци във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламации на стоки или услуги и неравноправни клаузи в договорите, търговски практики и договори, сключвани от потребителите. Помирителните комисии съдействат за доброволното уреждане на спорове между потребители и търговци чрез сключване на споразумение между страните по спора.

Съставът на всяка помирителна комисия е тричленен и включва представител на Комисия за защита на потребителите, който е председател на комисията; един представител на неправителствена организация, представляваща интересите на търговци и производители и един представител на сдружение на потребителите.

В случай на спор, потребителите могат да се обърнат към Помирителната комисия за осъществяване на съдействие за разрешаване на спора, като подадат заявление до председателя на Комисия за защита на потребителите, който насрочва дата за помирително заседание. Помирителното производство е безплатно за потребителя.

Органи за извън съдебно решаване на потребителски спорове в Европейския съюз

Защита на колективните интереси на потребителите

Когато интересите на потребителите са нарушени от използването на нелоялни търговски практики, неравноправни клаузи в договорите, сключени с потребители или в резултат на нарушение на законодателството за защита на потребителите от страна на търговците, потребителите могат да се обърнат към Комисия за защита на потребителите или сдруженията за защита на потребителите за предявяване на искове за преустановяване или забрана на нарушенията.

Сдружения на потребителите, оказващи съдействие на потребителите за решаване на потребителски спорове:

Асоциация "Помощ за потребителя"
Асоциация "Помощ за потребителя" е учредена през 2003 г. Сдружението осъществява следните дейности:

 • съветва и консултира потребителите за техните права и как да се защитят при закупуване на некачествени или опасни за живота и здравето на хората стоки или услуги.
 • информира потребителите за изискванията, на които трябва да отговарят стоките и услугите, които търговците предлагат на пазара.
 • подава жалби от името на потребителите, а също така и сигнали до компетентните контролни органи, когато са нарушени техните права.
 • съдейства на потребителите за доброволно уреждане на спорове с търговци.

Адрес:
София
ул. „Паренсов"14, ет.1
тел. за контакт: 439 54 13

Българска академия на потребителите

Българска академия на потребителите е доброволна, независима, неполитическа организация на юридически и физически лица, заинтересовани от ефективно информационно осигуряване на потребителската защита и обучение в тази връзка на всички субекти на пазара, учредена през 2001г.
Академията си поставя за цел да подпомага потребителите чрез съдействие и осъществяване на дейности за извършване на обучение за най-правилно потребителско поведение на пазара и придобиване на умения за точен потребителски избор, обмяна на опит с подобни европейски организации, осигуряващи защита на потребителите и др.

Адрес: 
1303 София, ул. "Стефан Стамболов" No 35А
Тел. и Факс (02) 931 9810
Е-mail: bap@mail.orbitel.bg
 

Българска национална асоциация на потребителите
Българска национална асоциация на потребителите е учредена през 1998 г. Основните цели на Българска национална асоциация на потребителите са:

 • да информира и консултира обществеността по проблемите на потребителската защита;
 • да подпомага потребителите при защита на техните права и интереси и при достъпа до правосъдие;
 • да съдейства за опазване на околната среда;
 • да представлява и защитава интересите на потребителите в България пред държавни органи, физически и юридически лица и международни организации. Освен това Българска национална асоциация на потребителите организира обсъждания и разработване на становища по проекти на нормативни актове, разпространява информационни материали, свързани с защитата на потребителите, участва в извънсъдебни институции за разглеждане на потребителски спорове, предоставя консултации на потребителите и др.

Адрес:
 София 1000
ул. "11 август" № 10
тел. 02/989 01 06
тел./факс 02/989 01 07
E-mail:bnap@bnap.org
http://www.bnap.org

Национална лига - потребители на услуги
Сдружение Национална лига-потребители на услуги е учредено през 2001 г. и осъществява своята дейност главно на територията на град Бургас и югоизточната част от България. Основните дейности на сдружението са свързани със защита колективните интереси на потребителите на услуги и провеждането на информационни кампании.

Адрес: гр.Бургас 8005
Ж.к "Славейков", бл.63, вх.8
Телефон: 056/888955
E-mail: National_league@abv.bg

Национално сдружение за потребителска информация и съвети на гражданите
Национално сдружение за потребителска информация и съвети на гражданите е учредено през 2002 г. Основните дейности на сдружението са свързани с осигуряване на информация, необходима на потребителите, производителите и търговците, участие в процеса на формулиране на потребителската политика на национално, регионално и местно ниво и др.

Адрес:
ул. "Стефан Стамболов" № 35А, ет. 1, ап. 1
1303, София
тел./факс: (+359 2) 833 32 85

Независим съюз на потребителите в България
Независим съюз на потребителите в България е национално сдружение на граждани, поставили си за цел да защитават здравето, безопасността и икономическите интереси на потребителите чрез насърчаване на тяхното право на информация, образование и гражданско представителство. НСПБ има структури и представителства в над една трета от областните центрове и в по-големи общини и има включени представители в различни консултативни и работни органи на национално равнище.
Основната цел на НСПБ е обществено и политическо представителство и защита правата и интересите на потребителите.

Адрес:
София, ул. Пиротска 5, ет.4, офис 8 и 9
Тел. /факс +359 2 981 67 77 и +359 888 788 708
E-mail: consumers_bg@mail.bg

Потребителски център за информация и изследвания - Пловдив
Потребителски център за информация и изследвания е нестопанска, неправителствена организация, регистрирана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, работеща в обществен интерес. Сдружението е сформирано през 1998 г. в него членуват професионалисти от различни области, които основно работят на доброволен принцип.

Адрес:
 гр.Пловдив 4000
ул. "Княз Александър I Батенберг" №27 ет. 3 офис 13
тел. 359 32 687 478
факс 359 32 687 478
E-mail: ydavch@yahoo.com

Регионален съюз на потребителите-98 гр. Видин
Регионален съюз на потребителите-98 гр. Видин е учреден през 1998 г. и осъществява своята дейност главно на територията на гр. Видин и северозападната част от България. Основните дейности на сдружението са свързани с разпространяването на потребителска информация, участие в съвместно дейности с органите, осъществяващи надзор на пазара, работа с потребителски жалби и извън съдебно решаване на потребителски спорове.

Адрес:
 гр. Видин 3700, пл. "Бдинци" № 2, ет. 11, стая 10
Домашен телефон: 094/ 625 695
Телефон и факс: 094/ 601431
E-mail: rsp_vd_98@abv.bg

Съюз на застрахованите в България
Съюза на застрахованите в България е учреден през месец март 2000 г. Основните дейности на сдружението са свързани със защита на потребителите, ползватели на застрахователни услуги, защита на колективните интереси на потребителите, защита на икономическите интереси на потребителите и по-специално по отношение на потребителските договори, работа с потребителски жалби в областта на застрахователните услуги и т.н.

Адрес:
 8001 Бургас
ж.к. "Лазур" бл.7, вх.А ;
тел/факс 056 83 14 62 ; hotline 0887733261
http://szb.dir.bg

Федерация на потребителите в България 
Федерацията на потребителите в България е учредена през месец май 1990 г. От месец юли 1991 г. ФПБ е член на Международната организация на потребителските съюзи, преименувана на Потребителски Интернационал през 1994 г.
През м. октомври 1995 г. ФПБ, заедно със сродните организации от Гърция, Албания, Румъния и Югославия учредява Балкански потребителски център, към който в последствие се присъединяват Кипър и Турция, а през м. март следващата година, този център получава институционално признание и от Комисията на ЕС.
ФПБ включва 23 регионални съюзи на потребителите в почти всички областни градове, с изключение на градовете Кюстендил, Пазарджик, Смолян и Ямбол, 96 Потребителски клуба към тях и три съюза с предметна насоченост - тези на енерго-потребителите и водопотребителите и майките в защита на детското хранене, член на международната мрежа IBFAN. За постигане на основната си цел Федерация за защита на потребителите, извършва следните дейности:

 • защита на икономическите интереси на потребителите;
 • подпомагане осигуряването на физическа безопасност и повишаване на качеството на стоките и услугите;
 • запознаване на обществеността със значението, възможностите и обществената полза на организацията на българските потребители за защита правата и интересите им, като граждани и потребители;
 • завежда искове за защита колективните интереси на потребителите;
 • защита на потребителите в сферата на обществените услуги (енергетика, водоснабдяване, телекомуникации и др.);
 • представителство защита интересите на потребителите - участие в консултативни органи и др.;
 • разработване, организиране и осъществяване на програми за образование и информация за потребителите и др.
   

Адрес:
ул. "Стефан Стамболов" № 35А, ет. 1, ап. 1
1303, София
тел./факс: (+359 2) 833 32 85
E-mail: fcb@potrebiteli-bg.org