Солвит центрове

Солвит центрове

Европейската мрежа от СОЛВИТ центрове е предназначена да помага на гражданите и фирмите в ЕС да намират решения на своите проблеми, възникнали в резултат от неправилното прилагане на законодателството на ЕС в областта на вътрешния пазар от администрациите на държавите членки.

Във всяка държава - членка на Европейския съюз, както и в Норвегия, Исландия и Лихтенщайн има изграден и функциониращ СОЛВИТ център.

В България СОЛВИТ центърът е създаден в рамките на дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет.

Всички СОЛВИТ центрове си сътрудничат посредством специално създадена от Европейската комисия единна база данни.

Срокът за решаване на проблемите, възникнали пред гражданите и компаниите е в рамките на 10 седмици, като в някои случаи този срок може да бъде удължен с още 4 седмици.

СОЛВИТ центровете работят най-често в следните области:

 • право на установяване в страна от ЕС;
 • права в областта на заетостта в ЕС;
 • права в областта на социалната сигурност;
 • признаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство в ЕС;
 • регистриране на моторно превозно средство;
 • данъчно облагане;
 • свободно движение на капитали и плащания;
 • пазарен достъп за продукти в страни от ЕС;
 • установяване като самостоятелно заето лице;
 • граничен контрол;
 • предоставяне на услуги;
 • други спорове, свързани с достъп до права в страни от ЕС.

Вашето оплакване до Българския Солвит център можете да подадете ТУК.

 

За контакт:

Български Солвит център

Администрация на Министерския съвет на Република България

Дирекция "Координация по въпросите на Европейския Съюз"

Адрес: София 1594, бул. "Дондуков" №1

Е-mail: solvit@government.bg

Тел.: (+359) (0)2 9804042

Website: http://www.solvit.government.bg/