Училища, колежи, професионално обучение

Untitled Basic Web Content

Вписване, промени и отписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частни детски градини и училища

Вписване, промени и отписване на частни професионални колежи в Регистъра на професионалните колежи

Институционална акредитация на висше училище

Оценяване на проект за откриване на висше училище

Оценяване на проект за преобразуване на висше училище

Оценяване на проект за откриване на основно звено и/или на филиал

Изменение на определения капацитет на висше училище, професионално направление, специалност от регулираните професии

Програмна акредитация на професионално направление

Оценяване на проект за откриване на професионално направление

Програмна акредитация на специалност от регулираните професии

Оценяване на проект за откриване на специалност от регулираните професии

Програмна акредитация на докторски програми от регулираните професии

Програмна акредитация на докторски програми извън тези от регулираните професии

Одобряване и вписване на промени в одобрена програма за извършване на обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда, отредени за обекти на образованието и науката

Предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката

Издаване на лицензия на Центровете за информация и професионално ориентиране

Издаване на лицензия на Центровете за професионално обучение

Изменение на издадена лицензия на Центровете за професионално обучение