FAQ

Често задавани въпроси

1. Каква е ролята на българското Единно звено за контакт?

Отговор: Ролята на българското Единно звено за контакт (ЕЗК) е да подпомага доставчици на услуги, които желаят да предоставят услуги в България, като ги свързват със съответните компетентни органи, за да завършите всички съответни процедури. Българското ЕЗК е част от мрежата

2. Как да намеря информация за процедурите и услугите, които са достъпни чрез ЕЗК?

Отговор: Търсенето на услуги и процедури се осъществява от началната страница на ЕЗК, като са осигурени разнообразни начини за достигане до желаната информация. В лявата част на основния портлет има насочващо меню, за лесно ориентиране във функционалността. Линкът Процедури А-Я ще ви отведе на индексна страница на всички процедури. Линкът Услуги А-Я ще ви отведе на индексна страница на всичики услуги. Линкът Процедури ще ви насочи към секцията Търсене по ключова дума, като автоматично ще избере Процедури в падащия списък. Линкът Услуги ще ви насочи към секцията Търсене по ключова дума, като автоматично ще избере Услуги в падащия списък. Линка Постъпково търсене ще ви насочи към избор на търсене според това дали сте физическо или юридическо лице.

3. Не мога да намеря информация за процедурата, която ме интересува. Какво да направя?

Отговор: Възможно е търсената от Вас информация да не е налична на сайта на ЕЗК или вашия подход за търсене да е неправилен. И в двата случая можете да се свържете с нас като използвате формата за обратна връзка в меню „Контакти". Ние ще направим всичко възможно да ви помогнем.

4. Необходима ли ми е регистрация за да ползвам услугите на сайта на ЕЗК?

Отговор: Не се изисква регистрация на сайта на ЕЗК за разглеждане на информационното съдържание. Регистрация е необходимо в случай че искате да заявите електронна услуга. За заявяването на електронна услуга, освен регистрация на сайта на ЕЗК за голяма част от услугите се изисква да имате и електронен подпис.

5. Как да се регистрирам на сайта на ЕЗК?

Отговор: Регистрацията на сайта на ЕЗК се извършва посредством линка за регистрация, намиращ се в горния десен ъгъл на сайта. Отваря се портлет за създаване на акаунт, в който е необходимо да попълните задължителните полета Име, Потребителско име и Електронна поща. Полето Проверка на текста служи за повишаване на сигурността на портала и също е задължително. Ако в него предложения текст е труден за разчитане натиснете бутона Запази, което ще обнови формата и ще ви бъде предложен нов текст за въвеждане. След регистрацията потребителят ще получи съобщение в електронната си пощенска кутия - потвърждение на успешно създадения акаунт. В него е посочена автоматично генерираната парола за акаунта. Тази парола трябва да бъде използвана първия път, когато потребителя се оторизира в системата.

6. Аз съм гражданин на друга държава членка на ЕС, мога ли да предоставям услуги в България без да се установявам в страната?

Отговор: Да, съгласно Закона за дейностите по предоставяне на услуги, гражданите на държави членки на ЕС и държави, страни по Споразумението за европейското икономическо пространство, могат да предоставят услуги от обхвата на Директива 2006/123/ЕО в България, трансгранично или временно без да се установяват, но само ако са законно установени в ЕС и са придобили право по националното си законодателство да извършват съответната дейност. За някои от услугите предоставяни временно, без установяване, се изисква да се изпрати уведомление до компетентната българска институция.

7. Каква е разликата между установяване и трансгранично или временно предоставяне на услуги?

Отговор: При установяването, доставчик на услуги осъществява стопанска дейност за неопределен период от време и чрез стабилна инфраструктура от мястото, където действително се осъществява бизнеса по предоставяне на услуга. Случаите на установяване се отнасят за лице (физическо лице или фирма) установено в държава членка на Европейския съюз, което има право по националното си законодателство да извършва конкретна дейност в сферата на услугите и желае да извършва тази дейност за постоянно на територията на България. При трансграничното или временно предоставяне на услуги, лице, установено на територията на една държава членка, осъществява дейност с временен характер на територията на друга държава членка, където няма седалище. Временното предоставяне на услуги се характеризира с липсата на стабилно и продължително участие в икономическия живот на приемащата държава членка. Няма определение на понятието „временно предоставяне на услуги", тъй като то следва да има различна дефиниция за различните видове услуги, предвид спецификата на отделните дейности. Компетентните органи сами определят критериите и правилата за това кога предоставянето на дадена услуга попада в хипотезата на временно предоставяне на услуги и кога се счита за установяване.

8. Мога ли да заявя всички услуги по електронен път чрез сайта на ЕЗК?

Отговор: Към момента само малка част от услуги могат да бъдат заявени по електронен път чрез сайта на ЕЗК.

9. Необходим ли ми е електронен подпис за заявяване на електронни услуги чрез сайта на ЕЗК?

Отговор: За да се заявят електронните услуги, които са достъпни на сайта на ЕЗК, се изисква да притежавате квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги. Комисията за регулиране на съобщенията в България предлага допълнителна информация за нормативната уредба; регистър на доставчиците на удостоверителни услуги, издаващи удостоверения за квалифициран електронен подпис; заявления, свързани с предоставяне на удостоверителни услуги и др. на адрес: http://www.crc.bg/section.php?id=39&lang=bg.

10. Притежавам електронен подпис от друга държава членка, мога ли да заявя електронна услуга в България с него.

Отговор: При заявяване на електронна услуга в България се признава само електронен подпис, издаден по условията и реда уредени в Закона за електронния документ и електронния подпис и свързаните с него наредби. Към настоящия момент, няма техническа възможност с електронен подпис, издаден от друга държава членка да се заяви електронна услуга в Република България.

11. Къде мога да намеря информация за ЕЗК в другите държави членки на ЕС?

Отговор: Информация и линкове към ЕЗК на всички държави-членки на ЕС, както и тези на Лихтенщайн, Исландия и Норвегия е достъпна на специалния портал създаден от Европейската комисия на адрес: http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_bg.htm.