Ликвидация

Ликвидация

Ликвидацията е производство, което се открива само за търговските дружества. Не се провежда производство по ликвидацията при прекратяване дейността на едноличните търговци и в случаите на преобразуване на дружеството или обявяването му в несъстоятелност. Прекратяването на търговското дружество е необходима предпоставка за откриване на производството по ликвидация.

Ликвидацията цели да бъде осребрено цялото имущество на дружеството, да бъдат довършени всички действащи договори, т.е. да се упражнят правата и да се изпълнят задълженията, произтичащи от тях, да се съберат всички възможни събираеми вземания, да бъдат удовлетворени всички кредитори, а остатъкът от имуществото да бъде разпределен между съдружниците/акционерите.

Органите, които определят срока, за извършване на ликвидацията, назначават ликвидатори и определят тяхното възнаграждението, са Общото събрание на дружеството с ограничена отговорност и акционерното дружество, а за останалите търговски дружества - по единодушно решение на неограничено отговорните съдружници.

Ликвидаторите се вписват в Търговския регистър, където се представят нотариално заверени съгласия с образци на подписите им. Ликвидаторите представляват дружеството и имат правата и задълженията на изпълнителния му орган. Когато са назначени двама или повече ликвидатори, те могат да представляват дружеството само заедно. За дейността си по ликвидацията ликвидаторите носят същата отговорност, както управителите и другите изпълнителни органи на търговските дружества.

Ликвидаторите са длъжни, като обявят прекратяването на дружеството, да поканят неговите кредитори да предявят вземанията си. Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се обявява в търговския регистър. Започва да тече 6 месечен срок, през който кредиторите могат да предявят вземанията си. Дружеството не може да бъде заличено преди да е изтекъл този 6-месечен срок.

Ликвидаторите са длъжни да довършат текущите сделки, да съберат вземанията, да превърнат останалото имущество в пари и да удовлетворят кредиторите. Те могат да сключват нови сделки само ако това се налага от ликвидацията.

Ликвидаторите са длъжни да уведомят Националната агенция за приходите за започналата ликвидация.

Ликвидаторите съставят ликвидационен баланс към момента на прекратяването на дружеството и доклад, който пояснява баланса. В края на всяка година те извършват годишно счетоводно приключване и представят годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността си пред ръководния орган.

Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между съдружниците, съответно между акционерите. Разпределението може да се извърши само след като са изтекли 6 месеца от обявяване на поканата до кредиторите в Търговския регистър.

Ликвидаторите имат право да искат заличаване на дружеството, когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен. Със заличаването на дружеството от Търговския регистър то престава да съществува като правен субект.