Прекратяване

Прекратяване

Прекратяване на Едноличен търговец

Основанията за заличаване на Едноличен търговец (ЕТ) от Tърговския регистър са посочени в чл. 60а от Търговския закон:

 • при прекратяване на дейността му или при установяване на местожителството му в чужбина;
 • при смъртта му;
 • при поставянето му под запрещение.

Агенцията по вписванията, която води и съхранява Tърговския регистър, e oрганът, компетентен да извърши заличаването на ЕТ. В Агенцията по вписванията се подава заявление А1 по образец, в което се посочват единният идентификационен код, фирмата на едноличния търговец и се поставя отметка в поле "Заличаване на търговеца".

Заличаване на ЕТ може да се заяви от:

 • едноличния търговец;
 • наследниците - когато се иска заличаване поради смърт на едноличния търговец;
 • настойникът или попечителят - когато се иска заличаване поради поставяне под запрещение на едноличния търговец;
 • прокурист;
 • адвокат с изрично пълномощно.
 • друго лице - в изрично предвидени от закона случаи;

Към заявлението се прилагат:

 • Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите (НАП) във връзка с разпоредбата на чл. 77, ал. 1 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), съгласно която в случаите на заличаване на ЕТ от търговския регистър, търговецът подава УВЕДОМЛЕНИЕ до териториалната дирекция на НАП по седалището на търговеца преди да подаде заявление за вписване на заличаването. Териториалната дирекция на НАП издава на търговеца удостоверение, че е изпълнил задължението си за уведомяване. Удостоверението се прилага към Заявлението по образец А1.
 • Удостоверение по чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно който при прекратяване на дейността на осигурителите, които нямат правоприемник, разплащателните ведомости се предават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ), освен ако в закон не е определен друг ред за съхраняването им. Към разплащателните ведомости се прилагат и трудови договори (заповеди за назначаване), заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения. За издаване на удостоверение се подава Заявление-декларация в териториално поделение на НОИ по седалище на търговеца. Удостоверението се прилага към Заявлението по образец А1.
 • Удостоверение за наследници - когато се извършва заличаване при смърт на едноличния търговец.
 • Препис от съдебно решение за поставяне под запрещение и Удостоверение от органа по настойничество и попечителство за назначаване на настойник или попечител, съответно Удостоверение за сключен граждански брак или Удостоверение за раждане в случаите, когато настойник или попечител е дееспособният съпруг или родителите на запретения.
 • Декларация, подписана от заявителя за истинността на заявените обстоятелства - когато заявител е едноличният търговец, прокуристът или определено в закона лице.
 • Декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя - когато заявлението се подава от пълномощник с изрично пълномощно.
 • Пълномощно с нотариално заверен подпис на заявителя, когато заявлението за вписване на заличаването се подава от пълномощник по.
 • Пълномощно, изготвено по реда на Закона за адвокатурата, когато  заявлението за вписване на заличаването се подава от адвокат.
 • Документ за внесена държавна такса.

При подаване на заявлението за заличаване се заплаща такса в размер на 30 лева. Ако заявлението се подава по електронен път, таксата е 15 лева.

Прекратяване на търговско дружество

Всяко търговско дружество може да бъде прекратено въз основа на някое от основанията посочени в Търговския закон. Под „прекратяване" следва да се разбира прекратяване на дейността на дружеството, т.е. то не сключва нови договори и не генерира нови приходи и разходи.

Прекратяване на Дружество с ограничена отговорност (ООД)

Дружество с ограничена отговорност се прекратява:

 • с изтичане на срока, определен в дружествения договор;
 • по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство;
 • чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
 • при обявяване в несъстоятелност;
 • по решение на окръжния съд в предвидени от този закон случаи - по иск на съдружниците, ако важни причини налагат това; по иск на прокурора - когато дейността на дружеството противоречи на закона или когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител.

В дружествения договор могат да бъдат предвидени и други основания за прекратяване на дружеството.

Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността. Когато капиталът е притежание на едно юридическо лице, с прекратяването му трябва да се прекрати и дружеството.

Прекратяване на Акционерно дружество

Акционерно дружество се прекратява:

 • по решение на общото събрание;
 • с изтичане на срока, за който е било образувано. Общото събрание може да вземе решение за продължаване на срока преди изтичането му;
 • при обявяването му в несъстоятелност;
 • с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
 • когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 спадне под размера на вписания капитал; ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на т. 4;
 • ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на съвет на дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум, то може да бъде прекратено по реда на т. 4;
 • при настъпване на основанията, предвидени в устава на дружеството.

Еднолично акционерно дружество не се прекратява със смъртта или с прекратяването на едноличния собственик на капитала.

Прекратяване на Събирателно дружество

Събирателно дружество се прекратява:

 • с изтичане на уговорения срок или в други случаи, предвидени в учредителния договор;
 • по съгласие на съдружниците;
 • с обявяване на дружеството в несъстоятелност;
 • ако не е уговорено друго - със смъртта или поставянето под пълно запрещение на съдружник или прекратяването на съдружник - юридическо лице;
 • по искане на синдика при несъстоятелност на съдружник;
 • с предизвестие за прекратяване от съдружник;
 • по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Когато дружеството е образувано без срок, всеки съдружник може да поиска неговото прекратяване, като направи най-малко 6 месеца преди това писмено предизвестие до всички съдружници освен ако в учредителния договор е предвидено друго.

По решение на съда може да се прекрати дружеството по искане на съдружник, когато друг съдружник умишлено или с груба небрежност не изпълни свое задължение по учредителния договор или изпълнението на задължението стане невъзможно. Правилото се прилага и когато съдружник действува против интересите на дружеството.

Кредиторът на съдружник, който в продължение на 6 месеца не може да се удовлетвори от принудителното изпълнение върху движимото имущество на съдружника, може да наложи запор върху ликвидационния дял на съдружника длъжник и да иска прекратяване на дружеството с писмено предизвестие.