Преобразуване

Преобразуване

Преобразуване на търговско дружество

Преобразуване на търговски дружества се извършва по реда на глава шестнадесета от Търговския закон. Преобразуването е процедура, при която едно или повече търговски дружества се прекратяват без ликвидация, като търговските им предприятия преминават върху едно или повече приемащи или новоучредени дружества.

В търговския закон са уредени няколко форми на преобразуване на търговските дружества: вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма.

 • Вливане - процедура, при която цялото имущество на едно или повече търговски дружества /преобразуващи се дружества/ преминава към едно съществуващо дружество /приемащо дружество/, което става техен правоприемник. Преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация. При вливане не може едновременно да се извърши промяна на правната форма на приемащото дружество.
 • Сливане - процедура, при която цялото имущество на две или повече търговски дружества преминава към едно новоучредено дружество, което става техен правоприемник. Преобразуващите се дружества се прекратяват без ликвидация.
 • Разделяне – процедура, при която цялото имущество на едно търговско дружество преминава към две или повече дружества, които стават негови правоприемници за съответна част. Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация. Дружествата, към които преминава имуществото на преобразуващото се дружество, могат да бъдат: съществуващи дружества при разделяне чрез придобиване, новоучредени дружества при разделяне чрез учредяване; както и съществуващи и новоучредени дружества едновременно. При разделяне не може да се извърши едновременно и промяна на правната форма на приемащо дружество.
 • Отделяне - процедура, при която част от имуществото на едно търговско дружество преминава към едно или няколко дружества, които стават негови правоприемници за тази част от имуществото. Преобразуващото се дружество не се прекратява. Дружествата, към които преминава частта от имуществото на преобразуващото се дружество, могат да бъдат съществуващи дружества при отделяне чрез придобиване, новоучредени дружества при отделяне чрез учредяване, както и съществуващи и новоучредени дружества едновременно. При отделяне не може едновременно да се извърши промяна на правната форма на преобразуващото се или на приемащото дружество.
 • Отделяне на еднолично търговско дружество – процедура, при която част от имуществото на едно търговско дружество преминава върху едно или повече еднолични дружества с ограничена отговорност и/или еднолични акционерни дружества /новоучредени дружества/, при което преобразуващото се дружество става едноличен собственик на капитала им. За отделянето на еднолично търговско дружество се прилагат правилата за отделяне чрез учредяване, доколкото в търговския закон не е предвидено друго.

Управителният орган на новоучреденото или приемащото дружество заявява за вписване в търговския регистър вливането или сливането. Към заявлението за вписване се прилагат договорът за преобразуване и решенията на всички участващи в преобразуването дружества.

Договор и план за преобразуване

Преди вземането на решение за преобразуване между участващите в него приемащи и/или преобразуващи се дружества се сключва договор за преобразуване. Договорът за преобразуване се сключва от лицата, представляващи дружеството, в писмена форма с нотариална заверка на подписите им.

Договорът за преобразуване урежда начина, по който ще се извърши преобразуването и следва да съдържа най-малко следното:

 • правната форма, фирмата, единния идентификационен код и седалището на всяко от преобразуващите се и приемащите дружества;
 • съотношението на замяна на акциите или дяловете, определено към конкретна дата;
 • размера на паричните плащания, ако такива са предвидени съгласно чл. 261 "б", ал. 2 , както и срока за изплащането им;
 • описание на дяловете, акциите или членството, което всеки съдружник или акционер придобива в новоучредените и/или приемащите дружества;
 • условията относно разпределянето и предаването на акциите от новоучредените или приемащите дружества;
 • момента, от който участието в новоучредено или приемащо дружество дава право на дял от печалбата, както и всички особености във връзка с това право;
 • момента, от който действията на преобразуващите се дружества се смятат за извършени за сметка на новоучредените или приемащите дружества за целите на счетоводството;
 • правата, които новоучредените или приемащите дружества дават на акционерите с особени права и на притежателите на ценни книги, които не са акции;
 • всяко преимущество, предоставено на проверителите или на членовете на управителните и контролните органи на участващите в преобразуването дружества.

При разделяне с учредяване, при отделяне с учредяване и при отделяне на еднолично търговско дружество договор не се сключва. В този случай преобразуващото се дружество съставя план за преобразуване. Планът за преобразуване се съставя в писмена форма с нотариална заверка на подписите от управителния орган на дружеството или от съдружниците с право на управление в персонално дружество.

Планът за преобразуване, освен данните, които съдържа договора, следва да съдържа още и:

 • точно описание и разпределение на правата и задълженията от имуществото на преобразуващото се дружество, които преминават към всяко новоучредено дружество;
 • разпределението на дяловете, акциите и членството в новоучредените и/или преобразуващите се дружества между съдружниците или акционерите на преобразуващите се дружества и критерия за това разпределение.

Договорът или планът за преобразуване и докладът на управителния орган се представят в търговския регистър, като обявяването се извършва едновременно по делата на всяко преобразуващо се и приемащо дружество.

Преобразуване чрез промяна на правната форма

Търговско дружество /преобразуващо се дружество/ може да се преобразува чрез промяна на правната форма, като се превърне в търговско дружество от друг вид /новоучредено дружество/. Новоучреденото дружество става правоприемник на преобразуващото се дружество, което се прекратява без ликвидация. Едновременно с промяната на правната форма не могат да се приемат нови съдружници или акционери.

При промяна на правната форма управителният орган или съдружниците с право на управление в персонално дружество съставят план за преобразуване в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Планът за преобразуване трябва да съдържа най-малко следното:

 • правната форма, фирмата, единния идентификационен код и седалището на новоучреденото дружество;
 • съотношението на замяна на акциите или дяловете, определено към конкретна дата;
 • размера на паричните плащания, ако такива са предвидени съгласно чл. 261б, ал. 2, както и срок за изплащането им;
 • описание на дяловете, акциите или членството, което всеки съдружник или акционер придобива в новоучреденото дружество, както и данни за съществуващи залози и запори;
 • условията относно разпределението и предаването на акциите от новоучреденото дружество;
 • правата, които получават акционерите с особени права и притежателите на ценни книги, които не са акции.

Към плана за преобразуване се прилага и проект на нов дружествен договор или устав на новоучреденото дружество.

Планът за преобразуване се представя за обявяване в търговския регистър. Ако преобразуващото се дружество е капиталово, представеният план се обявява в срок не по-малко от 30 дни преди датата на общото събрание за вземане на решение за преобразуване.

Управителният орган или съдружник с право на управление в новоучреденото дружество  подава заявление за вписване на промяната на правната форма в търговския регистър, което се извършва не по-рано от 14 дни след заявяването.

Преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик

Еднолично търговско дружество /преобразуващо се дружество/ може да се преобразува като цялото имущество премине върху едноличния собственик, ако той е физическо лице и е вписан като едноличен търговец. Преобразуващото се дружество се прекратява без ликвидация.

Решението за преобразуване се взема от едноличния собственик в писмена форма с нотариална заверка на подписа. Преобразуване не може да бъде извършено, ако дялове или акции в преобразуващото се дружество са заложени или запорирани.

Прехвърлянето на имущество върху едноличния собственик се вписва в Търговския регистър по неговото дело и по делото на преобразуващото се дружество, което се заличава. Прехвърлянето на имущество върху едноличния собственик има действие от момента на вписването му в Търговския регистър. С вписването всички права и задължения на преобразуващото се дружество преминават върху едноличния търговец.

Едноличният търговец управлява отделно преминалото върху него имущество на преобразуващото се дружество за срок 6 месеца от момента на вписване на преобразуването. В рамките на тези шест месеца всеки кредитор на преобразуващото се дружество и на едноличния търговец, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди вписването, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът има право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежали на неговия длъжник. До изтичането на срока на отделното управление едноличният търговец не може да иска заличаване от търговския регистър.

Преобразуване с участие на дружества от държави - членки на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за европейското икономическо пространство

Този вид преобразуване се извършва само чрез вливане и сливане, когато поне едно от участващите в преобразуването дружества е със седалище в друга държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и е от вид, посочен в чл. 1 от Първа директива 68/151/ЕИО на Съвета относно координирането на гаранциите, които държавите членки изискват от дружествата по смисъла на член 58, втора алинея от Договора, с цел тези гаранции да станат равностойни на цялата територия на Общността, а участващите в преобразуването дружества със седалище в Република България са капиталови, с изключение на инвестиционни дружества от отворен тип.

Не може да се извърши преобразуване, когато:

 • някое от участващите в преобразуването дружества е със седалище извън Европейския съюз или правото на държавата членка, което се прилага за някое от участващите в преобразуването дружества, не допуска такова преобразуване;
 • преобразуващо се дружество със седалище в Република България притежава земя, а новоучреденото или приемащото дружество е със седалище извън Република България.

Преобразуващи се дружества съставят общ план за преобразуване, който урежда начина, по който ще се извърши преобразуването. Общият план за преобразуване се съставя в писмена форма и за участващите в преобразуването дружества със седалище в Република България се подписва от лицата, представляващи дружеството.

Общият план за преобразуване трябва да съдържа най-малко:

 • правната форма, фирмата и седалището на всяко от преобразуващите се дружества, на приемащото дружество при вливане, както и на новоучреденото дружество при сливане;
 • съотношението на замяна на акциите или дяловете, определено към конкретна дата;
 • размера на паричните плащания, ако такива са предвидени съгласно чл. 261б, ал. 2, както и срока за изплащането им;
 • описание на дяловете или акциите, които всеки съдружник или акционер придобива в новоучреденото или приемащото дружество, включително предвиденото увеличение на капитала на приемащото дружество, ако такова се налага за извършване на преобразуването, както и условията относно разпределянето и предаването на акциите от новоучреденото или от приемащото дружество;
 • момента, от който участието в новоучредено или приемащо дружество дава право на дял от печалбата, както и всички особености във връзка с това право;
 • момента, от който действията на преобразуващите се дружества се смятат за извършени за сметка на новоучреденото или приемащото дружество за целите на счетоводството;
 • правата, които новоучреденото или приемащото дружество дават на акционерите с особени права и на притежателите на ценни книги, които не са акции;
 • всяко преимущество, предоставено на проверителите по чл. 265з или на членовете на управителните и контролните органи на участващите в преобразуването дружества;
 • влиянието на преобразуването върху заетостта;
 • реда за определяне участието на работниците и служителите в управлението на новоучреденото или приемащото дружество, ако съществува възможност за това;
 • информация за оценката на имуществото, преминаващо към новоучреденото или приемащото дружество.

Управителният орган на всяко от преобразуващите се и приемащото дружества съставя писмен доклад за преобразуването. Докладът съдържа подробна правна и икономическа обосновка на общия план за преобразуване и особено на съотношението на замяна, както и на влиянието на преобразуването върху положението на съдружниците и акционерите, кредиторите, работниците и служителите.

Общият план за преобразуване и докладът на управителния орган на всяко преобразуващо се и/или приемащо дружество със седалище в Република България се представят в Търговския регистър.

Управителният орган на новоучреденото или приемащото дружество със седалище в Република България заявява за вписване в търговския регистър вливането или сливането. Към заявлението за вписване се прилагат общият план за преобразуване и решенията на всички участващи в преобразуването дружества, както и удостоверенията по чл. 10 от Директива 2005/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност по отношение на преобразуващите се дружества със седалище в друга държава членка.

Участие на работниците и служителите при преобразуване с участие на дружества от други държави

Когато едно от преобразуващите се дружества, приемащото или новоучреденото дружество е със седалище в Република България, за участието на работниците и служителите в преобразуването се прилагат чл. 12 - 15, чл. 16, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 4 и 5 (като вместо 25 на сто от общия брой на работниците и служителите в тях е необходима една трета), чл. 17, 18, 19, 29 и 30 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества, като приемащото или новоучреденото дружество по този раздел се смята за европейско дружество.

Когато седалището на приемащото или новоучреденото дружество е в Република България, органите за управление на преобразуващите се дружества и на приемащото дружество без провеждане на преговори могат да вземат решение за прилагане на стандартните правила по чл. 16 и 17 от Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества. Когато седалището на приемащото или новоучреденото дружество е в друга държава членка, те могат да вземат решение за прилагане на стандартните правила, приети в нейното законодателство в съответствие с Директива 2001/86/ЕО на Съвета за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица.

Когато седалището на приемащото или новоучреденото дружество е в Република България и едно от преобразуващите се дружества е прилагало правила за участие на работниците и служителите по смисъла на § 1, т. 20 от допълнителните разпоредби на Закона за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества, приемащото или новоучреденото дружество е длъжно да осигури упражняването на правата, произтичащи от тези правила.