Електронна идентификация

Електронна идентификация

Електронна идентификация

Електронната идентификация (ЕИ) е процес на използване на данни в електронна форма за идентификацията на лица, които данни представляват по уникален начин дадено физическо или юридическо лице, или физическо лице, представляващо юридическо лице. Електронната идентификация осигурява:

-  взаимодействие по електронен път между гражданите, бизнеса и публичните органи; 

- правна сигурност при електронните трансакции; 

- облекчаване на административната тежест; 

- достъп до трансгранични онлайн услуги. 

Предоставянето на електронни услуги изисква наличието на правно признато средство/средства за сигурно установяване и проверка на самоличността на гражданите от разстояние.

Национална схема за електронна идентификация

Националната схема за електронна идентификация се изгражда от Министерството на вътрешните работи и е уредена в Закона за електронната идентификация. Съгласно нея физическите лица се идентифицират в електронна среда чрез електронен идентификатор, който се съдържа в удостоверение за електронна идентичност, издавано от министъра на вътрешните работи. Чрез електронния идентификатор се осигурява възможност за физическите лица да се идентифицират при заявяването на електронни административни услуги, за предоставянето на които по закон се изисква идентификация.

До въвеждането на националната схема за електронна идентификация се използват следните средства за идентификация – квалифициран електронен подпис, различни персонални кодове (ПИК на НАП и НОИ, УКД на НЗОК), потребителско име и парола.

Трансгранична електронна идентификация

Съгласно Регламент (ЕС) 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, държавите членки при предоставянето на електронни административни услуги задължително признават средствата за електронна идентификация, издадени в друга държава членка в рамките на схема за електронна идентификация, за която е извършено уведомяване пред Европейската комисия и за която е направена публикация в Официалния бюлетин на ЕС.

За да се реализира взаимно признаване и да могат гражданите на ЕС да заявяват по електронен път административни услуги във всяка една държава членка като използват средствата за електронната идентификация, издадени в собствената им държава, е необходимо всяка държава членка да изгради национална технологична инфраструктура или така наречения eIDAS възел. Чрез него се приемат, обработват и препращат данни за лицата, заявили електронна административна услуга, към други възли, с което се дава възможност на националната инфраструктура за електронна идентификация на една държава членка да се свързва с инфраструктурата на друга държава членка.

Българският eIDAS възел е изграден и внедрен в продукционната среда на Държавна агенция "Електронно управление" и е част от хоризонталната система за електронна автентикация.

Допълнителна информация можете да намерите  ТУК.