Данък добавена стойност (ДДС)

Данък добавена стойност (ДДС)

Дерегистрация на лица по Закона за данъка върху добавена стойност

Издаване на удостоверение за доказване на регистрация по Закон за данък върху добавената стойност в чужбина

Издаване на удостоверение за регистрация по Закон за данък върху добавената стойност

Издаване на удостоверение за статуса на лице, освободено от задължение за заплащане на данък, за което Република България е държава домакин

Предоставяне на справка за лица, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и лица, получили разрешение за прилагане на режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност (електронна услуга със свободен достъп)

Предоставяне на уникален номер за превоз на стоки с висок фискален риск при предварително деклариране на стоки

Приемане на VIES декларация по електронен път

Приемане на декларация за вътрешнообщностна доставка или вътрешнообщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по Закона за данък върху добавената стойност

Приемане на Декларация образец № 6 "Данни за дължими вноски и данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица" (включително по електронен път)

Приемане на декларация по чл.55, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физически лица и чл.201, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане за дължими данъци (включително по електронен път с класифициран електронен подпис и с персонален идентификационен код)

Приемане на искане за възстановяване на ДДС на търговец, установен в страната, към друга държава - членка на ЕС (VAT Refund)

Приемане на справка-декларация за прилагане на специален режим в Съюза

Приемане на справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност по електронен път

Приемане на уведомление за извършена продажба по чл.131 от Закона за данък върху добавената стойност (включително по електронен път)

Регистрация (актуализация) за прилагане на специален режим в Съюза за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица, вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и/или вътрешни дистанционни продажби на стоки (специален режим в съюза)

Регистрация (актуализация) за прилагане на специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии

Регистрация (актуализация) за прилагане на специален режим извън съюза за облагане с данък върху добавената стойност на доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица, установени в Европейския съюз (специален режим извън Съюза)

Регистрация (актуализация) на данъчно задължено лице – представител за изпълнение на задълженията по специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии

Регистрация за прилагане на специалния режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност

Регистрация на акредитиран представител за представителство на чуждестранни лица неустановени в страната по всички тяхни данъчни правоотношения, възникнали на основание на ЗДДС

Регистрация на лица по Закона за данък върху добавената стойност

Регистрация/ прекратяване на регистрацията на агент по встъпване в правото за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Общността

Регистрация/прекратяване на регистрацията на агент за представителство на чуждестранно лице, което не е установено на територията на Общността

Справка за декларираните продажби от регистрираните по Закона за данък върху добавената стойност лица за определен данъчен период по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/