Европейска професионална карта

Европейска професионална карта

Издаване на европейска професионална карта на лица, придобили професионална квалификация по регулирана професия "медицинска сестра", "магистър-фармацевт", "рехабилитатор" или "кинезитерапевт" в друга държава- членка или придобили такава професионална квалификация в случаите, когато притежателят й има три години професионален опит по съответната професия на територията на държавата-членка, признала професионалната квалификация и които желаят да упражняват професията си на територията на Република България

Издаване на европейска професионална карта на лица, придобили професионална квалификация в Република България по регулирана професия "медицинска сестра", "магистър-фармацевт", "рехабилитатор" или "кинезитерапевт", които желаят да предоставят услуги на временен или случаен принцип в друга държава-членка без предварителна проверка на професионалната квалификация

Издаване на удостоверение за признаване на професионална квалификация на притежател на Европейска професионална карта в случай на заличаване на досие в Информационната система за вътрешния пазар

Обработка на заявления за европейска професионална карта в случаите на лица с придобита в Република България професионална квалификация по професиите „медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“, „рехабилитатор“ или „кинезитерапевт“, които желаят да се установят в друга държава-членка или да предоставят услуги на временен или случаен принцип в друга държава-членка, която изисква предварителна проверка на професионалните квалификации