Животновъдство

Животновъдство

Регистрация на собственици на животновъдни обекти

Уведомление до директора на областните дирекции по безопасност на храните за организиране на изложби и състезания със животни и издаване на заповед на директора на областните дирекции по безопасност на храните за определяне на ветеринарен лекар за осъществяване на контрол върху здравословното състояние на животните, които участват в състезанието или изложбата

Издаване на удостоверение за регистрация на търговци, които получават пратки животни, зародишни продукти, странични животински продукти и продукти, получени от тях, от държави-членки на ЕС

Издаване на лиценз за превоз на животни от превозвачи, получили лиценз за превоз, за кратки или продължителни пътувания

Вписване в информационна база данни на производители, на преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологичното производство

Издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдните организации

Регистрация на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден материал от птици

Регистрация на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден материал от свине

Издаване на разрешение за намаляване/увеличаване на преходния период за преминаване към биологично производство