Застрахователни услуги

Застрахователни услуги

Издаване на лицензи на застрахователи и презастрахователи със седалище в Република България

Издаване на разрешение за издаване на допълнителен лиценз за нов вид застраховка или за допълване на лиценза по вид застраховка с нови рискове по смисъла на Приложение № 1

Издаване на лиценз за извършване на застрахователна дейност чрез клон на застраховател със седалище в трета държава

Издаване на удостоверение на застраховател или презастраховател

Приемане на уведомление от застрахователен посредник от Република България за извършване на дейност в друга държава членка на ЕС

Извършване дейност в друга държава членка на ЕС при условията на правото на установяване (чрез клон) от застраховател със седалище в Република България

Издаване на разрешение местен застраховател, който е дъщерно дружество на друг застраховател да бъде включен в обхвата на група с централизирано управление на риска

Издаване на разрешение за преобразуване на застраховател

Издаване на решение за промяна на статута на застраховател

Издаване на разрешение за прекратяване на дейността на застраховател

Издаване на разрешение за извършване на дейност като застрахователен брокер

Издаване на удостоверение на застрахователен брокер

Издаване на разрешение на застрахователен брокер за придобиване професионална квалификация

Заличаване на застрахователен брокер от регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор

Съгласуване на избор на регистриран одитор на застраховател, презастраховател, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност със седалище в Република България

Издаване на разрешение за признаване на правоспособност на отговорен актюер

Одобрение на лице, което изпълнява функцията на отговорен актюер в застраховател или презастраховател

Издаване на разрешение за придобиване на квалифицирано участие в застрахователно акционерно дружество

Издаване на разрешение за заемане на длъжност член или независим член на управителен или на контролен орган на застрахователно акционерно дружество

Издаване на разрешение за издаване на допълнителен лиценз за разширяване предмета на дейност на презастраховател с нова дейност

Одобрение на вътрешни модели за изчисляване на капиталовата адекватност на застрахователните дружества

Одобрение на лице осъществяващо функция за съответствие на застраховател или презастраховател по чл. 93 от Кодекса за застраховането

Одобрение на лице, което осъществява функцията по вътрешен одит в застраховател или лице, което ръководи звеното, което я осъществява

Одобрение на лице, което изпълнява функцията по управление на риска или ръководи звеното, което я осъществява в застрахователя или презастрахователя

Издаване на разрешение за възлагане от застраховател, който предлага задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите в страната при условията на свободата на предоставяне на услуги на дейностите по чл. 51, ал. 2 от Кодекса за застраховането на представителя за уреждане на претенции в Република България по реда на чл. 503 от Кодекса за застраховането

Издаване на одобрение на разпределенията, съответно одобрение по изключение на разпределенията в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/35 по искане на застраховател, съответно презастраховател

Издаване на одобрение за изплащане или изкупуване на елемент от основни собствени средства на застрахователя, съответно презастрахователя в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/35

Одобрение на изплащане или изкупуване на елемент от основни собствени средства на застраховател в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2015/35

Регистрация на организация, провеждаща обучение на служителите на застрахователни брокери