Инвестиционни дружества и посредничество

Инвестиционни дружества и посредничество

Разглеждане на уведомление от инвестиционен посредник със седалище Република България за извършване на дейност в друга държава членка чрез клон или чрез обвързан агент

Разглеждане на уведомление за предоставяне на дистанционен достъп до организирана от инвестиционен посредник многостранна система за търговия и организирана система за търговия на участници, установени на територията на друга държава членка

Отнемане на разрешението на инвестиционен посредник да оферира пряко за собствена сметка и/или да оферира за сметка на клиенти, в търгове за двудневен спот, на квоти за емисии на парникови газове

Разглеждане на уведомление за извършване на дейност от инвестиционен посредник на територията на друга държава членка при условията на свободно предоставяне на услуги

Разглеждане на уведомление от инвестиционен посредник със седалище в друга държава членка за извършване на дейност на територията на Република България чрез клон, съответно чрез обвързан агент

Регистриране на инвестиционен посредник от държава членка за извършване на дейност на територията на Република България при условията на свободно предоставяне на услуги

Издаване на лиценз на инвестиционен посредник от трета държава да извършва дейност в България чрез клон

Издаване на дубликат на сертификат за професионална квалификация на инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа

Издаване на разрешение на пазарен оператор или инвестиционен посредник, организиращ място на търговия, за отложено публикуване на данни за сделки с дялови финансови инструменти

Издаване на разрешение за прекратяване на инвестиционно дружество и договорен фонд

Издаване на сертификат за право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант

Издаване на одобрение за ползване от организатор на многостранна система за търговия на централен съконтрагент, клирингова къща или система за сетълмент на друга държава членка

Признаване на придобита квалификация за упражняване на дейност като инвестиционен консултант

Издаване на разрешение на пазарен оператор да организира многостранна система за търговия и/или организирана система за търговия

Включване на независими проверители в списък

Издаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник

Издаване на одобрение за преобразуване на инвестиционен посредник