Лечебни заведения. Служби по трудова медицина

Лечебни заведения. Служби по трудова медицина

Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища

Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища

Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписитe

Присъждане на акредитационна оценка на лечебни заведения

Издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове

Издаване на разрешение за изтегляне от употреба, унищожаване и предоставяне на учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки, които не отговарят на медицинския стандарт по трансфузионна хематология

Регистрация на Служба по трудова медицина

Промяна на регистрация на Служба по трудова медицина