МПС, таксиметрови услуги

МПС, таксиметрови услуги

Правоспособност за управление на МПС

Издаване на разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Удостоверение за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача

Преглед за съответствие с изискванията на учебен кабинет/офис, учебна площадка и ППС за обучение

Провеждане на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Промяна в обстоятелствата по издадено разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Промяна в списъка към издадено удостоверение за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача

Издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на контролните точки, потвърждаващи валидността на свидетелството за управление на моторно превозно средство

Промяна в обстоятелствата по издадено удостоверение за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача

Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за организиране на курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача по молба на неговия притежател

Превоз на опасни товари

Издаване на разрешение за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари

Провеждане на изпит за консултант по безопасността при превоза на опасни товари и издаване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари

Продължаване на срока за разрешение за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари

Продължаване на срока на валидност на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари

Отразяване на промяна в обстоятелствата по издадено разрешение за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари

Прекратяване на правата, произтичащи от разрешение за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари по молба на неговия притежател

Периодични технически прегледи

Издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС) и списък към разрешение

Издаване на дубликат на разрешение за извършване на проверка на техническа изправност на ППС

Удължаване срока на валидност на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и списък към разрешение

Прекратяване на правата, произтичащи от разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническа изправност на ППС по молба на неговия притежател

Пътна помощ

Издаване на Удостоверение за вписване в Регистъра на лицата, извършващи пътна помощ

Вписване или отписване на превозно средство в Регистъра на лицата, извършващи пътна помощ

Таксиметрови услуги

Провеждане на изпити и издаване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил

Издаване на дубликат на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил

Продължаване на валидността на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил

Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници (общинска услуга)

Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници

Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници