Планински водачи

Планински водачи

Издаване на удостоверение за правоспособност за упражняване на професията „Планински водач"

Издаване на удостоверение за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач" при трайно установяване в Република България на планински водачи от Европейския съюз с цел упражняване на професията

Вписване на лица, притежаващи правоспособност за упражняване на професията "Планински водач" в Националния туристически регистър

Регистрация при временно или еднократно упражняване на професията "Планински водач" на територията на Република България

Вписване в Националния туристически регистър на правоспособни планински водачи от Европейския съюз, които трайно са се установили в Република България с цел упражняване на професията

Издаване на дубликат на идентификационна карта на "Планински водач"