Туристически обекти и съоръжения

Туристически обекти и съоръжения

Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта

Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти

Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

 Издаване на разрешително за ползването на морски плаж през летния сезон

Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Определяне на степента на сложност на ски пистите и тяхната безопасност