Търговски обекти

Търговски обекти

Регистрация на обекти за производство и търговия с храни

Допълнение на асортимента в търговската дейност на обект за търговия на дребно с храни

Регистрация на обекти за производство и търговия на едро с материали и предмети, предназначени за контакт с храни

Регистрация на обекти за производство, търговия и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход, непредназначени за консумация от хора и на продукти, получени от страничен животински произход

Издаване на становище за въвеждане в експлоатация на обекти за преработка и/или търговия с храни

Оценяване на проекти за изграждане или реконструкция на обекти, регистрирани в БАБХ

Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Регистрация на електронни системи с фискална памет

Дерегистрация на електронни системи с фискална памет